Yhteystiedot Rauma-Info Haku Palvelut Hallinto Pöytäkirjat Linkit Palaute
 

Huvia & hyötyä

Avoimet työpaikat

Kaavoitus

Kartat

Kaupunginteatteri

Kaupunki tiedottaa

Kirjasto

Matkailu

Rakentaminen

Tarjouspyynnöt

Tiedotuslehdet
 

Sähköiset palvelut

Kuntalaisaloite

Kysymystori

Lomakepalvelu

Palautteet

Päivähoitohakemus

Pöytäkirjat

Valtuuston kokoukset

Lisää sähköisiä...

  Ajankohtaista

Alustava visio tulevaisuuden Raumasta pian nähtäville

Rauman yleiskaavatyön strategisen suunnittelun tuloksena on syntynyt ensimmäinen visio. Se on alustava hahmotelma tulevaisuuden mahdollisuuksista sekä toimintojen ja asumisen sijoittumisesta sekä mitoituksesta. Esitys perustuu noin vuosi sitten esitettyihin rakennemallivaihto-ehtoihin sekä yleiskaavatyön aikana laadittuihin erilaisiin selvityksiin. Alustavan vision avulla kerätään mielipiteitä raumalaisilta, elinkeinoelämän edustajilta, eri viranomais-tahoilta ja päättäjiltä. Saatujen mielipiteiden pohjalta yleiskaavan visiota tullaan täsmentämään ennen siirtymistä yleiskaavan juridiseen vaiheeseen.

Lisää merellistä asumista

Yleiskaava tulee mitoittamaan uusia asuntoja noin 4500 asukkaalle, lisäksi varataan reservimitoitusta. Uusien asuntojen tarve perustuu asuntokuntien koon ja määrän muutoksiin. Lisäksi asumisväljyyden ennustetaan kasvavan.

Asukkaiden sijoittumisen lähtökohtana on raumalaisen kaupunkirakenteen säilyttäminen ja monipuolisen asumisen turvaaminen kuntatalous huomioiden. Väestöstä 80 prosenttia sijoittuu 5 kilometrin säteelle keskustasta asemakaava-alueille ja 20 prosenttia 6-7 kilometrin säteelle kyläalueille.

Mielipidekyselyjen perusteella raumalaiset toivovat mm. merellistä kaupunkimaista rantarakentamista, perinteisiä pientalotontteja sekä kaupunkimaisia pientaloja, jolloin perheasuminen olisi paremmin mahdollista myös keskustan tuntumassa. Kaupunkiasumista mitoitetaan noin 2 000 asukkaalle, joista uusia merellisiä asuinalueita esitetään mm. Komppiin, Kanalin varteen, Kappelinsalmeen ja Vanha-Lahteen. Lisäksi keskustan täydennysrakentamishankkeina esitetään mm. Merirauman aluetta, Äyhöjärven länsiosaa ja Karinkenttää. Perinteisiä uusia pientaloalueita ovat mm. Vanha-Lahti, Kaaro, Äyhöjärven itäosa, Kallionikula ja Helistön pohjoisosat.

Kyläalueita tullaan kehittämään tulevien maisema- ja kyläosayleiskaavojen avulla. Yleiskaava osoittaa pääpiirteissään niiden sijainnin.

Satamalle vaihtoehtoisia varauksia ja elinkeinoelämälle uusia alueita

Alustava visio 2025 varaa sataman laajennukselle useita vaihtoehtoja. Tavoitteena kuitenkin on, että yleiskaavatyön edetessä esiin nousee päävaihtoehto ja mahdollinen varavaihtoehto sataman tuleville laajennusjärjestelyille. Laaditut selvitykset osoittavat, että sataman laajennusratkaisua arvioitaessa myös logistiset raideyhteydet ja uudet ratapihatarpeet nousevat merkittävään asemaan.

Elinkeinoelämälle ja kaupalle yleiskaavavisio mitoittaa uusia alueita Koillisen teollisuusalueen, Susivuoren ja Tiilivuoren alueelta. Kaupalle varataan erikoistavaran osalta keskustaan merkittävästi uusia kasvumahdollisuuksia sekä tilaa vaativan kaupan osalta valtateiden risteysalueen läheisyydestä.

Yleiskaavan uusien liikennejärjestelyjen osalta keskeiseen asemaan nousee Koillinen eritasoliittymä, yhteys Olkiluotoon, Kaakkoisväylä sekä sataman laajennuksen edellyttämät logistiset varaukset.

Matkailu- ja virkistysalueista kokonaisuuksien verkostoja

Matkailun, virkistyksen ja luonnon näkökulmasta yleiskaava nostaa esiin Vanhan Rauman, Sammallahdenmäen ja Selkämeren kansallispuiston muodostaman matkailukokonaisuuden, sekä Poroholman, Fåfängan, Kuuskajaskarin ja Kompin muodostaman veneily- ja rantatoimintojen kokonaisuuden. Kokonaisuuksia tullaan liittämään toisiinsa viher- ja reittiverkoston avulla.

Rauman strategisen yleiskaavan alustava visio 2025 asetetaan julkisesti nähtäville 10.2.2012 alkaen. Yleiskaava ja siihen liittyvät selvitykset ovat nähtävänä kaupungin palvelupiste Pyyrmannissa ja kaavoituksen nettisivuilla.

 

Kaavoitusjohtaja Juha Eskolin odottaa raumalaisilta mielipiteitä
ja kannanottoja alustavasta yleiskaavavisiosta.

Yleiskaava-materiaalia

Ajankohtaista -sivulle

Kaupungin etusivulle

 

 
29.01.2013