Sosiaali- ja terveysviraston etusivulle 

   
 
      Sosiaali- ja terveyspalvelut       Yhteystiedot         Hallinto        Haku/hakemisto     Sähköinen ajanvaraus    Palaute
 


Lapset

Nuoret

Aikuiset

Ikäihmiset

Vammaiset

Muut palvelut
 

Oma hoito ja oma-apu


Avoimet työpaikat

Lomakkeet

Tutkimusluvat

 

Pääosa sosiaali- ja terveysviraston toimialaan kuuluvien toimintojen palvelujen asiakasmaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/92) sekä sen nojalla annetussa asetuksessa.

Asiakasmaksulaissa säädetään myös, että palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Maksujen enimmäismäärät säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asetuksessa (912/92).

Työterveyshuollon asiakasmaksuista ei asetuksissa anneta enimmäismääriä, vaan noudatetaan erikseen hyväksymiä taksoja (asiakasmaksulain mukaan työnantajilta työterveyshuoltopalveluista perittävien maksujen ja korvauksien määrästä terveyskeskus voi päättää siten, että maksujen perusteina käytetään hyvän työterveyshuoltokäytännön toteuttamisesta aiheutuvia tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia).

Kansanterveyslain 21 §:ää, asiakasmaksulakia ja -asetusta ei sovelleta ympäristöterveydenhuoltoon. Ympäristölaboratorion maksut on määritelty vastaamaan toiminnasta syntyviä kustannuksia ja maksut hyväksytään vuosittain. Muista ympäristöterveydenhuollon maksuista säädetään terveydensuojelulaissa (763/1994), elintarvikelaissa (361/1995), eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetussa laissa (1195/1996) sekä eläinlääkintähuoltolaissa (685/1990).

 

 

 

Hallinnon etusivulle

 

22.05.2013

Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma              vaihde 02 83411 tai 02 83511               sosiaalijaterveysvirasto@rauma.fi

© Copyright 2010 Rauman kaupunki