02-328 Tarvosaaren koulu

Tavoite:

Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia, onko mahdollista erottaa Tarvosaa-
ren koulu omaksi kiinteistökseen ja minkälainen käyttötarkoitus rakennuk-
selle olisi sopiva ottaen huomioon kaupunkikuvalliset, rakennustaiteelliset
ja historialliset arvot. Samalla päivitetään asemakaava vastaamaan raken-
tunutta kaupungintalon korttelia ja arvioidaan suojelutarvetta.
Mikäli päädytään ratkaisuun erottaa Tarvosaaren koulu erilliseksi kiinteis-
töksi, tulee suunnitelman sisältää ratkaisu riittäville tilavarauksille pysäköin-
nin ja pihatoimintojen järjestämiseksi vaikeuttamatta muun korttelinosan
toimivuutta.

Materiaalit:

02-328 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Selvitykset: