10–026 Voimalinja välille Lähdepelto-Sampaanala

Tavoite:

Satavakka Oy hakee asemakaavan muuttamista sekä laatimista voimajohtoreittiä varten. Satavakan 110 kV:n jakeluverkkoa on kehitettävä muun muassa Metsä Fibren uuden sahainvestoinnin takia. Uusi 110kV voimajohto suunnitellaan rakennettavaksi avojohtona korttelin 3301 (Kodisjoentie 91) ja korttelin 421 (Lounaisväylä1) välille. Voimajohdolle esitetään reittiä Kodisjoentien ja Lounaisväylän pohjoispuolelle.

Materiaalit:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

10–026 Selostus
10–026 Kaavakartta
10–026 Havainnekuvat

Selvitykset:

Rauman Satavakan voimalinjan luontoselvitys, 2020
Rauman Pitkäjärven länsipuolen luontoselvitys, 2016