12–008 Merirauman koulu

Tavoite:

  • Määrittää alueelle sopiva uusi käyttötarkoitus.
  • rakennetun ympäristön ja maisemallisten arvojen säilyttäminen.
  • huomioidaan viheralueiden riittävyys osana virkistysverkostoa

Materiaalit:

12–008 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

12–008 Kaavakartta
12–008 Selostus liitteineen
12–008 Havainnekuva
12–008 Rakentamistapaohjeet
12–008 Poistuva kaava

Selvitykset:

Merirauman koulun luontoselvitys, 2020

Merirauman koulun rakennusinventointi 2020