26–004 Hevossuontien teollisuusalue

Tavoite:

Koillisen teollisuusalueen sisälle (ns. Hevossuontien alue) on arvioitu, elinkeinopoliittisin perustein, tarve varautua ja siten asemakaavoittaa ns. T/kem alue. Alueen suunnittelussa käytetään suunnitteluoletuksena mm. tärpättitislaamon sijoittumista alueelle.
Asemakaavan muutos laaditaan, jotta alueelle voitaisiin sijoittaa merkittävän vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen (T/kem).
Maankäytön suunnittelussa huomioidaan turvallisuusnäkökohdat. Kaava-aineistossa selvitetään, millaisin edellytyksin T/kem kaavamerkintä voidaan alueelle antaa.

 

Materiaali:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
26–004 Kaavakartta
26–004 Selostus liitteineen

Selvitykset:

Rakennettavuusselvitys
Hulevesiselvitys
Turvallisuustarkastelu
Liikennelausunto