Rauman vanhuspalveluissa toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely

Rauman kaupungin vanhuspalveluissa järjestettiin kysely niin asiakkaille, omaisille kuin henkilökunnallekin 6.-19.5.2019 välisenä aikana. Asiakkaiden ja omaisten kysely kohdennettiin myös niihin yksityisten palveluntuottajien yksiköihin, joissa asukkaat ovat Rauman kaupungin ostopalveluasiakkaina. Kysely järjestetään aina kahden vuoden välein.

Vastauksia saatiin määräaikaan mennessä yhteensä 639 kappaletta. Vastausten määrä väheni edelliseen vuonna 2017 tehtyyn kyselyyn verrattuna (vuonna 2017 vastauksia 823 kappaletta). Eri yksiköiden vastausmäärissä oli myös huomattavia eroja. Vain hieman ennen tehtiin Rauman kaupungilla myös työtyytyväisyyskysely, joka omalta osaltaan saattoi vähentää henkilökunnan vastausprosenttia. Kyselyssä tiedusteltiin muun muassa henkilökunnan asennetta asiakkaaseen ja omaiseen, omaisten osallisuutta asiakkaan arkeen ja hoidon suunnitteluun sekä hoidon sisältöä. Vastauksia saatiin myös avoimina, joita yksiköt voivat hyödyntää toiminnan kehittämisessä. Hoidon laatu kokonaisuudessaan oli hyvällä tasolla.

Ympärivuorokautinen (yht.  284 vastausta)
Asukkaat: parhaat tulokset sekä kunnallisella että yksityisellä puolella sai siisteys ja huonoimmat tulokset taas ulkoilumahdollisuudet.
Omaiset: ”miten henkilökunta kohtelee Teitä” sai parhaat tulokset kunnallisella ja yksityisellä henkilökunnan suhtautuminen läheiseen – molemmissa eniten parannettavaa omaisen osallistumisessa läheisen hoidon suunnitteluun.
Henkilökunta: henkilökunnan kyselyssä parhaimmalle sijaille nousi asukkaiden hygieniasta huolehtiminen ja eniten on parannettavaa elämänsisällön tuotannossa.

Lyhytaikaishoito (yht. 77 vastausta)
Asiakkaat: parhaat tulokset sai henkilökunnan ystävällisyys ja avuliaisuus ja eniten korjattavaa oli, ”miten asiakkaille kerrotaan hoidosta”.
Omaiset: parhaat tulokset sai miten henkilökunta vastaanottaa omaisen/läheisen hänen vieraillessaan yksikössä ja eniten parannettavaa, miten he ovat voineet osallistua hoidon suunnitteluun.
Henkilökunta: asukkaan kohtelu nostettiin vastauksissa parhaimmalle tasolle ja eniten henkilöstön mielestä on parannettavaa elämänsisällön tuottamisessa vuoteeseen hoidettaville.

Kotihoito (yht. 209 vastausta)
Asiakkaat: parhaat pisteet sai kohta, ”saatteko tarvitsemanne palvelut” ja eniten parannettavaa on saattajan saamisessa kodin ulkopuolelle.
Henkilöstö: parhaat tulokset (100%) sai, ”vastaako asiakkaan käytössä olevat apuvälineet tarkoitustaan” ja ”saavatko asiakkaat riittävästi apua ruokailussa” (pääsääntöisesti kyllä) ja eniten parannettavaa kohdassa ”miten aktiivisesti omaiselle/läheiselle tarjotaan mahdollisuutta osallistua asiakkaan palvelusuunnitelman laatimiseen”.

Päivätoiminta (yht.69 vastausta)
Asiakkaat: Parhaat tulokset kohdassa ”koetteko, että päivätoiminnan henkilökunta kuuntelee Teitä” ja eniten parannettavaa ”ovatko päivätoiminnan jumpat mielestänne onnistuneita”. Asiakkailta ei kysytty hoidon kokonaislaatukysymystä.
Henkilökunta: – vastaajien määrä liian pieni vertailuun (neljä).