Ehkäisevän päihdetyön toimielin aloitti toimintansa maaliskuussa 2019

Vuonna 2015 annettu laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä määrittää ehkäisevän päihdetyön toimielimen (EPT) tehtävät. Raumalla on muiden kuntien tavoin toteutettu monipuolista ehkäisevää päihdetyötä, päihdekuntoutusta ja -hoitoa eri yksiköissä, työryhmissä ja verkostoissa. Ehkäisevän päihdetyön toimielin (EPT) aloitti toimintansa maaliskuussa 2019. Samalla viikolla käynnistyi myös työryhmä päihde- ja mielenterveyspalvelujen nykytilanteen kartoittamiseksi.

Ehkäisevän päihdetyön toimielin kokoaa kaupungin tilannetietoa eri ikäryhmistä ja eri riippuvuuksista (alkoholi, huumeet, tupakka ja nikotiini sekä rahapelaaminen) sekä valmistelee keinoja näiden saatavuuteen puuttumiseen. Tällaista koko kaupunkia koskevaa näin laajaa yhteistyötoimijaverkostoa kattavaa ryhmää ei ole aiemmin ollut. On selvää, että pelkkä viranomais- ja yhteistyöverkosto ei yksin kykene ehkäisemään monimuotoista päihde- ja riippuvuusongelmaa ja lievittämään sen haittoja.

Toimielimen tehtävä on aiemmin mainittujen lisäksi katalysoida kunnan eri hallintokuntien toimijoiden ja verkostojen lisäksi raumalaisia mielekkään tekemisen mahdollisuuksiin, osallisuuden ja yhteisvastuullisuuden lisäämiseen. Päihteiden sijaan kuntalaisilla tulisi olla jotain muuta koukuttavaa tekemistä. EPT:n moniammatilliseen työryhmään ei ole vielä nimetty yrittäjien edustajaa. Työtä yrittäjäedustajan saamiseksi toimielimeen jatketaan.

Raumalla on viimevuosina kehitetty monia päihde- ja mielenterveystyön avopalveluja. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on helmikuun lopussa pyytänyt, että raumalaisesta päihdetyön nykytilaa selkeytetään ja määritellään eri toimijoiden roolit ja vastuut tulevan kehittämistyön pohjaksi. Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Satu Helinin asettama työryhmä on aloittanut selvityksen laadinnan. Raportin tulee valmistua kesäkuun alussa.

Rauman kaupungin internet-sivuille on avattu Ehkäisevän päihdetyön –sivu https://www.rauma.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdeasiat/ehkaiseva-paihdetyo/, mistä on luettavissa EPT tehtävät ja ensimmäisen kokouksen aihepiiriä laajalti kattava muistio.