Ajankohtaista

Kanalin länsirannan asemakaavamuutosta koskevat valitukset nurin hallinto-oikeudessa

Tarvontorin liiketila kanalin länsirannalla

Turun hallinto-oikeus on hylännyt Rauman Kanalin länsirannan asemakaavamuutosta koskevasta päätöksestä tehdyt valitukset. Samalla oikeus totesi kaupunginvaltuuston 31.10.2016 tekemän asemakaavamuutoksen hyväksymispäätöksen lainvoimaiseksi.

Hallinto-oikeuden mukaan kaavamuutosasian käsittelyyn kaavoitusjaostossa ei ole osallistunut esteellisiä henkilöitä. Menettely kaava-asian käsittelyssä on ollut kuntalain sekä muiden päätöksentekomenettelyä koskevien säännösten mukaista.

Ennen päätöksen tekemistä hallinto-oikeus toimitti alueella katselmuksen. Hallinto-oikeus totesi, että kaavamuutos ei ole ristiriidassa yleiskaavan maailmanperintökohteen suojavyöhykettä koskevan määräyksen kanssa. Kaavan toteuttamisen vaikutukset kaupunkikuvassa tai sen mahdolliset vaikutukset Vanhan Rauman asemaan toiminnallisena kaupallisena keskuksena eivät ole ristiriidassa rakennetun ympäristön vaalimista koskevan asemakaavan sisältövaatimuksen kanssa. Kaavamuutoksessa oli myös otettu huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet laissa edellytetyllä tavalla. Suojavyöhykealuerajauksen laidalla sijaitsevat asuinkerrostalokorttelit ovat keskusta-alueelle tavanomaisia ja samankorkuisia kuin viereinen Tuulensuun asuinalue.

Hallinto-oikeuden päätöksen perusteluissa viitattiin muun muassa siihen, että kauppakeskus muodostaa kaupunkikuvallisesti Vanhasta Raumasta selvästi erottuvan, erillisen kokonaisuuden, joka ei hämärrä Vanhan Rauman kulttuurihistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja eikä kilpaile niiden kanssa. Kauppakeskusrakennuksen vaikutusta Vanhan Rauman tuntumassa pehmentävät lähiympäristössä jo olevat korkeat asuin- ja liikerakennukset, Nortamonkadun varren puurivistö ja alueelle osoitetut puistoalueet.

Lisäksi perusteluissa todettiin, että Vanha Rauma koostuu historiallisesti kerroksellisesta rakennuskannasta. Sen rakennuskanta ja rakennusten käyttötarkoitukset ovat muotoutuneet vuosisatojen ajan kulloistenkin käyttötarpeiden mukaisesti. Näin ollen kaavamuutos ei ole lainvastainen myöskään sillä valituksissa esitetyllä perusteella, että kaavamuutoksen toteuttaminen mahdollisesti aiheuttaa muutoksia Vanhan Raumassa harjoitettavan liiketoiminnan luonteeseen ja toimintaedellytyksiin.

‒ Kauppakeskuksen ulkonäkö on herättänyt kovasti keskustelua, kun alustavat havainnekuvat on tulkittu lopulliseksi suunnitelmaksi. Rakennuslupaan liittyvä arkkitehtisuunnittelu on kuitenkin vielä täysin tekemättä ja siinä tullaan tarkentamaan ulkoasua. Kaavamuutoksen yhteydessä hyväksyttyjen rakennustapamääräysten mukaan yhteys Vanhaan Raumaan on määritelty erityisen tärkeäksi. Sekä kauppakeskuksen ulkomuodon että sisätilojen suunnittelussa huomioidaan vuorovaikutus Vanhan Rauman kanssa, kaupunginjohtaja Kari Koski toteaa.

Kanalin länsirannan kaavamuutosalue on kooltaan 4,15 hehtaaria ja sijaitsee Rauman ydinkeskustassa maailmanperintökohde Vanhan Rauman välittömässä läheisyydessä. Alueella on ennestään kaksi kauppakeskusta, linja-autoasema sekä hampurilaisravintola. Muutoin alue on rakentamatonta ja sitä käytetään pääasiassa pysäköintialueena.

Kaavamuutos mahdollistaa muun ohella aikaisempaa korkeamman ja pidemmän kauppakeskusrakennuksen rakentamisen kanalinrantaan sekä kahden uuden kerrostalokorttelin rakentamisen Vanhan Rauman yleiskaavassa osoitetulle UNESCOn maailmanperintökohteen suojavyöhykkeelle.

Rauman kaupunginvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen valittivat Museovirasto, Vanha Rauma Yhdistys ry, Kiinteistö Oy Naula ja arkkitehti Jukka Koivula.