Ajankohtaista

Kaupunginhallitus ohjeisti Rauman Energia Oy:n hallitusta käynnistämään Fennovoima-hankkeeseen liittyvien riskien minimoimisen

Kaupungintalo edestä talvella.

Rauman kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan maanantaina 4.4. Rauman Energia Oy:n osakkuutta Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeessa ja ohjeisti yhtiön hallitusta ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin taloudellisten ja juridisten riskien minimoimiseksi.

Rauman kaupungin omistama Rauman Energia Oy on osakkaana Voimaosakeyhtiö SF:ssä, joka on Fennovoima Oy:n toinen osakkeenomistaja venäläisen Rosatomin tytäryhtiön RAOS Voima Oy:n ohella. Fennovoima Oy:n tarkoituksena on rakennuttaa Pyhäjoelle Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitos. Rauman Energia Oy on tähän mennessä investoinut Fennovoima-hankkeeseen noin 15,6 miljoonaa euroa.

Ukrainan sodan ja sitä seuranneiden pakotteiden ja muuttuneen turvallisuustilanteen vuoksi Fennovoiman hanke sisältää nykyisessä muodossaan merkittäviä epävarmuustekijöitä, joista johtuen hankkeen toteutuminen näyttää epätodennäköiseltä.

Tehdyistä sitoumuksista ja kaupallisista sopimuksista johtuen Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 -hankkeen keskeyttäminen osakkaiden toimesta voisi käytännössä tapahtua vain molempien osakkeenomistajien yhteisellä päätöksellä, jonka aikaansaaminen on myös epätodennäköistä.

Yksittäisen osakkaan yksipuolinen irtautuminen hankkeesta ei ole mahdollista ilman uusia omistusjärjestelyjä, joiden toteuttaminen nykyisessä tilanteessa on käytännössä lähes mahdotonta – Rauman Energia Oy:n omistamille Voimaosakeyhtiö SF:n osakkeille ole markkinoita. Hanhikivi 1 -hanke voi kuitenkin keskeytyä tai päättyä ilman osakkeenomistajien päätöstä kansallisten ja kansainvälisten pakotteiden tai määräysten kautta tai esimerkiksi rakennusluvan epäämisen seurauksena.

Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen todennäköisenä pidettävä kaatuminen tulee aiheuttamaan Rauman Energia Oy:lle taloudellisia seurauksia muun muassa tarpeena alaskirjata taseessa tehdyt sijoitukset Voimaosakeyhtiö SF:ään.

Rauman kaupunginhallitus päätti esittää valtioneuvostolle, että päätös Hanhikivi 1 -hankkeen rakentamisluvasta tulisi tehdä mahdollisimman nopeasti. Rauman kaupunki ei näe enää edellytyksiä luvan myöntämiselle.

Lisäksi kaupunginhallitus ohjeisti konserniohjeella Rauman Energia Oy:n hallitusta arvioimaan mahdollisimman nopeasti ne taloudelliset riskit ja velvoitteet, jotka Rauman Energia Oy:lle voivat aiheutua voimassa olevista hankkeeseen liittyvistä sopimuksista. Rauman Energia Oy:n hallituksen tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 -hankkeeseen liittyvien taloudellisten ja juridisten riskien minimoimiseksi, mikäli hanke kariutuu rakennusluvan epäämisen, laitostoimittajaan kohdistuneiden talouspakotteiden tai muiden painavien syiden seurauksena. Hallituksen tulee huolehtia myös yhtiön taseeseen kohdistuvien tarvittavien alaskirjausten tekemisestä.