Museovirasto myönsi avustusta Rauman ja Uudenkaupungin museoiden yhteishankkeelle

Marelan sali, Rauman museo

Museovirasto on myöntänyt Rauman museon ja Uudenkaupungin museon yhteishankkeelle 35 000 euroa valtionavustusta. Co-Creation of Cultural Heritage Databank eli kulttuuriperintötietopankin luominen yhteisöllisenä hankkeena historiallisessa kaupunkiympäristössä -hanke sai rahoitusta museoiden innovatiisille hankkeille tarkoitetusta avustuksesta.

Hankkeen omarahoitusosuus on 10 000 euroa. Avustus myönnettiin museoiden innovatiivisiin hankkeisiin tarkoitetusta rahoituksesta. Rauman museo toimii hankkeen vetäjänä. Hanke alkaa 1.6. ja päättyy 31.12.2020.

Hankkeessa on tavoitteena toteuttaa Vanhan Rauman alueella ja Uudenkaupungin ruutukaava-alueella osallistavaa kulttuuriperintötiedon keruuta. Hankkeessa testataan Raumalla Living with Cultural Heritage –hankkeessa kehitettyä yhteiskehittämisen mallia, jossa yhdessä kerätään näiden alueiden elävää kulttuuriperintöä digitaaliselle alustalle. Tietoa kerätään avoimissa työpajoissa, mutta sitä on mahdollista lisätä tulevalle digitaaliselle alustalle myös omatoimisesti. Tarkemmat keruun teemat määritellään myöhemmin, mutta mahdollisia teemoja ovat esimerkiksi paikkojen nimet tai tarinallistaminen. Kerättävä aineisto voi olla tarinoita, muistelmia, valokuvia tai videoita. Aineisto tallennetaan museoiden kokoelmiin tulevaa käyttöä varten.

Avustuksen myötä hankkeeseen pystytään palkkaamaan työntekijä 12 kuukauden ajaksi. Hanketyöntekijä tulee olemaan vastuussa paikallisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä yhdessä museoiden henkilökunnan kanssa, sekä kerätystä aineistosta ja sen prosessoimisesta. Hankkeessa kerätystä aineistosta on mahdollista tuottaa esimerkiksi verkkonäyttely tai digitaalinen opastuskierros.

Tämän hankkeen myötä Uudenkaupungin ja Rauman museot aloittavat uudenlaista yhteistyötä. Pienemmille museoille yhteistyö ja hankkeet ovat hyvä keino kokeilla ja kehittää uusia toimintatapoja. Hankkeen ensimmäinen tavoite on löytää sekä luonteva tapa kerätä, että taltioida tämänkaltaista aineistoa kokoelmiin. Toinen tärkeä tavoite on testata eri keräysteemoja sekä metodeita ja pyrkiä siten löytämään toimiva tapa aktivoida paikallisia osallistumaan tämän tyyppisiin keräyksiin sekä ohjatusti että omatoimisesti verkon välityksellä.

Kulttuuriperintö toimii tunnetusti paikallisyhteisöä vahvistavana elementtinä ja identiteetin rakennusaineena. Yhdessä tehtävä kulttuuriperintöaineiston ja arvojen tunnistaminen voi parhaimmillaan toimia yhteisöllisyyden rakentajana. Tällä tavalla kerätty kulttuuriperintöaineisto voi toimia myös arvokkaana resurssina esimerkiksi suojelutyössä.