Ajankohtaista

Pitkäaikaistyöttömyyttä vähentäneen PARTY-hankkeen tutkimustulokset julkaistu

Rauman kaupunki oli 1.4.2015–31.3.2018 valtakunnallisen pitkäaikaistyöttömille suunnatun PARTY – Parempaa työ- ja toimintakykyä -hankekokonaisuuden päähallinnoija. Työterveyslaitoksella oli oma osahanke, jonka tavoitteena oli tuottaa tutkimusaineistoa PARTY-hankkeesta työttömien terveyspalvelujen sisällön ja rakenteen kehittämiseen. Työterveyslaitoksen tutkimustulokset julkaistiin Lääkärilehdessä lokakuussa 2018.

Aineisto kerättiin vuosina 2015–2018 kuudesta kunnasta, Raumalta, Turusta, Salosta, Somerolta, Eurasta ja Eurajoelta. Tutkimus piti sisällään rekisteritutkimuksen, johon osallistui 500 henkilöä satunnaisotoksella. Valitut henkilöt asuivat kehittämishankkeeseen osallistuvissa kunnissa ja olivat olleet vähintään 300 päivää työttöminä 1.1.2016. Iältään he olivat 20–61-vuotiaita. Asiakashaastatteluja tehtiin 20 kappaletta. Perusotoksessa oli mukana lähes 13 600 henkilöä.

Työttömyydellä yhteys terveyspalvelujen käyttöön

Työterveyslaitoksen tuottaman tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko pitkäaikaistyöttömien työttömyyden kesto yhteydessä terveydenhuoltopalveluiden käyttöön. Tuloksilla haluttiin myös kuvata, millaisten terveysongelmien takia tutkittavat hakeutuvat terveyskeskukseen tai erikoissairaanhoitoon.

– Rauman kaupungin osalta tutkimustuloksista haluttiin saada tietoa palvelujen kehittämiseen, aikuis- ja perhetyönpäällikkö Saila Hohtari kertoo.

Lääkärilehdessä julkaistujen tulosten mukaan terveyskeskuspalvelujen käyttöaktiivisuus on yhteydessä työttömyyden kestoon. Pitkäaikaistyöttömillä oli harvoin kuntoutusjaksoja. Viitaten Työterveyslaitoksen tutkimuksen päätelmiin, erityisesti pisimpään työttömänä olleet eivät käytä välttämättä lainkaan terveyspalveluja. Sen sijaan monisairaat ja sosioekonomisesti heikossa asemassa olevat henkilöt käyttävät tutkimuksen mukaan terveyspalveluja paljon.

Jatkokehitys käynnissä

Työterveyslaitoksen mukaan PARTY-hanke sai paljon positiivista palautetta, koska siinä ihminen huomioitiin kokonaisvaltaisesti ja kukin sai tarvitsemaansa palvelua.

– Rauman kaupungin näkökulmasta tulokset kertovat hyvin siitä, mitä kentällä ja työllisyydenhoidossa on tiedostettu. Toiminnan ja PARTY-hankkeen jälkeiseen jatkokehittämiseen on jo lähdetty, Hohtari kertoo.

Raumalla PARTY-hankkeen keskeisimpiä kehityskohteita olivat muun muassa kuntoutuskoordinaatio, ohjausosaaminen, ammatillinen kuntoutus, työ- ja toimintakyvyn arviointimallit sekä uudet työllistymiskeinot. Myös palvelumallien kehittämiseen tartuttiin – hankkeen myötä keskityttiin esimerkiksi yksilöohjaukseen, käytännönläheiseen työ- ja toimintakyvyn arviointiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon jatkokehittämiseen.

PARTY-hankkeen ja työterveyslaitoksen tulosten perusteella Raumalla on tiedostettu jatkokehittämisen tarve ja uusi LUOTSI-hankehakemus on jo lähetetty (ESR).

– Hankkeen mahdollisesta läpimenosta odotetaan tietoa joulukuussa. Hanke keskittyisi erityisesti perusterveydenhuollon ja TE-toimiston väliseen yhteistyöhön, Hohtari sanoo.