Ajankohtaista

Pohjoiskehän koulutapaturman selvitystyöryhmä käynnisti kehittämisohjelman – Turvallisuuskatselmukset osaksi kalustehankintoja

Valkoinen Rauma-logo sinisellä pohjalla.

Pohjoiskehän koululla helmikuussa sattunutta oppilaan tapaturmaa tutkinut selvitystyöryhmä on saanut työnsä päätökseen ja esittää kehittämisohjelman toteuttamista. Työryhmän esitys perustuu kokeneiden ulkopuolisten onnettomuustutkijoiden tutkintaselostuksessa esille nostamiin turvallisuussuosituksiin. Uutena työkaluna työryhmä haluaa ottaa käyttöön turvallisuuskatselmuksen kalustehankintojen yhteydessä.

Turvallisuussuositusten pohjalta nousi esille kaksitoista kehittämistarvetta, joilla turvallisuutta voidaan entisestään lisätä, tapaturmia ja vaaratilanteita ehkäistä ja riskienhallintaa parantaa. Kehitettävät asiat koskevat tilojen käyttöä, kalusteiden tilauskäytäntöjä, rakennuttamisen ja kalustamisen aikatauluja, dokumentointia ja tiedonkulkua sekä vastuunjakoa. Parannettavaa löytyy esimerkiksi toimintaprosesseista, ohjeistuksista ja tiedonkulusta.

Tapaturman selvitystyöhön työryhmä tilasi ulkopuolisen onnettomuustutkijaparin, joka laati tutkintaselostuksen. Kokeneet onnettomuustutkijat Pertti Granqvist ja Antti Nenonen aloittivat työnsä 6.3. paikkatutkinnalla ja kuulemalla koulun henkilökuntaa ja selvitystyöryhmää.

Kaupungin käytäntöjä tarkasteltiin kolmessa toisiaan seuraavassa ajanjaksossa. Ensimmäinen ajanjakso alkaa Pohjoiskehän koulun määrärahavarauksesta ja päättyy urakoitsijan valintaan. Siinä esille nousivat tapaturman taustalla olevat tekijät, kuten valmistelun, päätöksenteon ja rakennuttamisen aikataulut. Toinen tarkastelujakso alkaa rakentamisen käynnistymisestä ja päättyy tapaturmaan. Kehitettävää löytyi esimerkiksi rakennettavien tilojen käytön hallinnoinnista, kalusteiden tilauskäytännöistä, vastuunjaosta ja dokumentoinneista. Kolmas jakso ajoittuu tapaturman jälkeiseen toimintaan eli niin sanottuun jälkihoitoon, johon ei kohdistu kehittämistoimia.

Tapaturman jälkeen lasten ja työntekijöiden kriisiapu käynnistettiin välittömästi ja koulusta jaettiin tietoa koteihin ja pidettiin yhteyttä loukkaantuneen perheeseen. Lisäksi kaupungin kaikkien koulujen ja päiväkotien kaappikiinnitykset tarkastettiin ripeästi.

─ Olen tyytyväinen siihen, että reagoitiin välittömästi eikä jääty odottamaan työryhmän ohjeita, sanoo selvitystyötä johtanut vs. kaupunginreviisori Johanna Suokanto.

Selvitystyöryhmä on pitänyt kolme kokousta ja dokumentoinut sekä rakennuttamisen että kalustehankintojen tapahtumat aikajanalle. Yhteisen tilannekuvan luominen tapahtumista ja toimenpiteistä ja niiden dokumentointi nähtiin olevan työn ensimmäinen vaihe ja edellytys selvitystyön onnistumiselle. Tutkintaselvityksen saatuaan työryhmä laati kehittämisohjelmalle kehikon, jota täydentämällä syntyy vielä kesäkuun kuluessa kehittämisohjelma.

─ Kaupungin strateginen tavoite on olla terveellinen, turvallinen ja palveleva. Isossa organisaatiossa kehitettävää löytyy aina. Hyviksikään todettuihin käytäntöihin ei voi tuudittautua, vaan toimintaprosesseja pitää tarkastella kriittisesti ja nostaa turvallisuusasiat vielä paremmin keskiöön, Suokanto toteaa.

Selvitystyöryhmä on 27.5.2020 luovuttanut tekemänsä selvityksen ja päivittyvän kehittämisohjelman työryhmän nimenneelle vs. kaupunginjohtaja Tomi Suvannolle.

Onnettomuustutkintaselostus