Ajankohtaista

Positiivinen tulos varmistaa Rauman kaupungin tulevaisuutta

rauma, kaupungintalo

Rauman kaupungin vuoden 2016 tulos oli 8,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Koko kaupunkikonsernin tulos oli 17,3 miljoonaa euroa.

‒ Kahden haasteellisen vuoden jälkeen kaupungin talous saatiin takaisin raiteilleen. Kaupungin elinvoiman ja toimintaedellytysten sekä kuntalaisten palvelujen monipuolinen kehittäminen edellyttää talouden pysymistä vähintään nykyisellä tasolla. Syksyllä 2015 talousarviota laadittaessa näkymät olivat huonot ja vuoden 2016 talousarvioon kirjattiin 4,1 miljoonaa alijäämäinen tulos. Viime vuoden alku ei sujunut hyvin ja kaupunki joutui ottamaan ensi kerran lainaa laskujen, palkkojen ja investointien maksuun, kaupunginjohtaja Kari Koski toteaa.

Verotuloja kertyi 172,2 miljoonaa euroa, mikä oli 4,8 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Kunnallisveroprosentti korotettiin vuoden 2016 alusta 20 prosenttiin. Korotus näkyi verotilityksissä vasta marras-joulukuussa, kun verotulojen lopullinen määrä selvisi. Marraskuussa maksettiin ennakoitua pienemmät jälkiverot. Ennakoitua parempi tuloskehitys varmistui joulukuussa, kun valtion kaupungille maksama aikaisempien vuosien kunnallisverotilitys oli 3 miljoonaa euroa budjetoitua suurempi.

Investointeja toteutettiin yhteensä 27 miljoonan euron arvosta. Suurimmat investointikohteet olivat Lakarin teollisuusalue, Luostarinkylän eritasoliittymä, Otan koulu ja vanhojen rakennusten muutostyöt. Lisäksi liikelaitokset investoivat verkostojen kunnostamiseen ja Maanpään jätevedenpuhdistamoon.

Vuoden lopussa kaupungilla oli velkaa 14,7 miljoonaa euroa. Asukasta kohden lainaa oli 373 euroa. Vuoden 2016 ennakkotietojen mukaan lainakeskiarvo asukasta kohden oli Suomen kaikissa kunnissa 2930 euroa ja Rauman kokoluokan kunnissa 2747 euroa.

‒ Näin hyvää tulosta ei olisi syntynyt ilman henkilöstön vahvaa sitoutumista ja osallistumista kaupungin säästötalkoisiin. Yli 90 prosenttia henkilökunnasta piti palkattomia talkoovapaita, joita pidettiin yhteensä 16 000 päivää, kun tavoite oli 13 000 päivää. Osa henkilöstöstä lomautettiin, Kari Koski kertoo.

Henkilöstökulut olivat 124,5 miljoonaa euroa. Budjettiin verrattuna henkilöstökuluista säästyi 5,6 miljoonaa euroa. Talkoovapaiden ja lomautusten lisäksi säästöjä syntyi eläkemaksujen muutoksista ja valtakunnan tasolla laadittuun kilpailukykysopimukseen kuuluvista lomapalkkavelan muutoksista. Palvelussuhteita jätettiin täyttämättä eläköitymisten yhteydessä ja muista henkilöstöjärjestelyistä säästettiin.

Kaikkien hallintokuntien talous toteutui talousarvion mukaisesti, ja myös erikoissairaanhoito pysyi budjetissaan. Sosiaali- ja terveystoimi, tekninen toimi sekä kasvatus- ja opetustoimi pysyivät talousarvioissaan merkittävien henkilöstökulusäästöjen ansiosta.

Rauman kaupunki saavutti kaupunginvaltuuston asettaman 2,5 miljoonan euron vuosisäästövelvoitteen. Säästön on tarkoitus jäädä pysyväksi tulevina vuosina. Kaupungin tasolla saavutettiin myös kaupunginhallituksen asettama 98 prosentin toimintamenokatto.

‒ Positiivinen tulos antaa hyvät lähtökohdat tulevien vuosien taloussuunnitelmille. Maakunta- ja sote-uudistus tulevat muuttamaan Rauman tulorahoitusta, mikä tarkoittaa vero- ja valtio-osuuksien merkittävää laskua. Kaupungin on pyrittävä välttämään velkaantumista kaikin keinoin, sillä lainat jäävät kunnille. Toiminta tulee kyetä rahoittamaan niillä veroilla ja valtionosuuksilla, jotka uudistuksen jälkeen ovat kunnan käytössä, Kari Koski toteaa.

‒ Rauman kaupunki on nyt sillä tasolla, jolla sen tulee olla hallitsemattoman velkaantumisen estämiseksi ja investointien mahdollistamiseksi. Talouden tasapainottamista jatketaan, jotta nyt saavutettu toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulostaso säilyisi myös jatkossa.

Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen 30.3. kokouksessaan. Tarkastettu tilinpäätös esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi 29.5.

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 -esitysmateriaali