Ajankohtaista

Rauman sataman 12 metrin väylän syvennystyöt ovat valmistuneet

Rauman satama ja Petäjäs ilmakuvassa

Liikenneviraston ja Rauman Satama Oy:n yhteishankkeessa vuonna 2016 alkaneet Rauman eteläisen väylän syvennystyöt ovat valmistuneet marraskuun aikana ja väylä otetaan käyttöön 12 metrin kulkusyvyisenä 15.12. Uusi kulkusyvyys mahdollistaa entistä suurempien alusten pääsyn satamaan parantaen Rauman sataman kilpailukykyä ja vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä, kun alusten lastimäärä voidaan jopa kaksinkertaistaa.

Hankkeen aikana Rauman eteläinen väylä on syvennetty 10 metristä 12 metrin kulkusyvyiseksi. Työt ovat sisältäneet vedenalaisten ruoppaus- ja louhintatöiden lisäksi turvalaitetöitä sekä läjitysaltaan rakentamisen. Hanke on ensimmäinen Liikenneviraston meriväylähanke, jossa kaikki väylältä ruopattu puhdas maa-aines on läjitetty hankkeen aikana rakennettuun läjitysaltaaseen. Pääurakoitsijana ruoppausurakassa on toiminut Wasa Dredging Oy.

Yhteishankkeen kokonaiskustannus on 44,8 miljoonaa euroa, josta Liikenneviraston osuus on 31,5 miljoonaa ja Rauman Sataman osuus 13,3 miljoonaa. Töiden aikana vedenalaista kalliota on löytynyt suunniteltua enemmän, mikä on nostanut hankkeen kustannuksia ja lisännyt työmäärää. Työmäärän lisääntymisestä huolimatta väylä saadaan otettua käyttöön 12 metrin kulkusyvyisenä jopa hieman edellä alkuperäistä aikataulua.

Rauman meriväylähanke on ensimmäinen tietomallipohjaisesti toteutettu meriväylähanke, jossa urakoitsija on toteuttanut rakennustyöt tilaajan teettämien suunnitelmamallien pohjalta ja töiden edistymistä on seurattu tietomallin kautta. Töiden valmistuttua tietomalli siirtyy kunnossapidon hyödynnettäväksi.

Vesi- ja kalataloustarkkailuja on toteutettu hankkeen aikana ja niitä jatketaan vielä töiden päättymisen jälkeen vuonna 2018 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.

Osana Liikenneviraston digitalisaatiohanketta Rihtniemen väylälle on lisätty 33 modernia merimerkkiä vuonna 2017. Uusi tekniikka mahdollistaa turvalaitteiden valotehon säätämisen sääolosuhteiden ja liikenteen mukaan lisäten väylän turvallisuutta ja ekologisuutta.