Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019 on julkaistu

Rauman kaupungin tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomus on valmistunut. Kaupunginvaltuusto käsittelee kertomusta kokouksessaan maanantaina 25.5.

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Hallintokunnille ja liikelaitoksille asetetut toiminnan ja talouden tavoitteet saavutettiin Raumalla viime vuonna pääosin hyvin. Monella osa-alueella on edetty kaupunkistrategian eli Rauman Tarinan mukaisesti.

– Strategiaa täsmentävien ohjelmien kokonaisuus täydentyi vuonna 2019, kun hyvinvointiohjelman, henkilöstöohjelman ja maapoliittisen ohjelman rinnalle hyväksyttiin elinvoimaohjelma, vt. kaupunginreviisori Johanna Suokanto sanoo.

Myönteisinä huomioina tarkastuslautakunta toteaa muun muassa, että Rauman imago on kehittynyt positiivisesti ja Raumalle on saatu edelleen yritysinvestointeja. Palveluverkon osalta päiväkoti- ja kouluverkkoa on selkiytetty, Kaunisjärven palvelukeskuksen muutos on käynnistynyt ja huonokuntoisista kiinteistöistä ollaan luovuttu tai luopumassa.

Sosiaali- ja terveystoimialan hoito- ja palvelutakuut ovat toteutuneet pääosin hyvin. Kuntalaisten liikuttamiseen on panostettu ja kulttuuri- ja liikuntapalvelujen sekä opistojen käyttöasteet ovat pysyneet korkeina. Onnistumisena voidaan pitää myös kaupungin sitoutumista ja hyviä tuloksia HINKU-hankkeessa.

Talouden osalta tarkastuslautakunta esittää huolensa kaupungin tuloskehityksestä ja velkaantumistahdista. Vaikka hallintokunnat pysyivät budjetissaan, erikoissairaanhoitoa lukuun ottamatta, ja toimintakulut kasvoivat maltillisesti 0,6 prosenttia, tulos laski siitä huolimatta verotulojen supistuessa 13,7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja ja kaupunki joutui ottamaan vuoden aikana lisää velkaa 40 miljoonaa euroa aiemman 21 miljoonan lisäksi. Lainamäärä on muihin kaupunkeihin nähden kohtuullinen, mutta velkaantumistahti on huolestuttava. Talouden tasapainottamiseksi hyväksytty Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelma ei täysin saavuttanut sille asetettuja tavoitteita, ja koronapandemia tulee lisäämään talouden tasapainottamisen haasteita entisestään.

– Rauman haasteena on edelleen asukasmäärän negatiivinen kehitys. Huolta aiheuttavat myös nuorten päihteiden käytön lisääntyminen ja erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuuden palvelu- ja kiinteistöverkko tulisi ratkaista kokonaisuutena, Suokanto kertoo.

Tarkastuslautakunta kiinnittää kertomuksessaan huomiota myös kaupungin henkilöstön suureen vaihtuvuuteen ja avoinna olevien paikkojen hakijamäärien vähenemiseen. Vuonna 2017 toteutettua organisaatiouudistusta tulisi arvioida ja henkilöstön työhyvinvointiin kiinnittää enemmän huomiota. Henkilöstön sairauspoissaolot kääntyivät laskuun vuonna 2019 – tätä kehityssuuntaa on tärkeää tukea.

Rauman kaupungin tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomus