Ajankohtaista

Tarkastuslautakunta on tyytyväinen kaupungin elinvoimatyöhön ja asukkaiden osallistamiseen

Väkeä kesäisellä Kuninkaankadulla Vanhassa Raumassa.

Rauman kaupungin tarkastuslautakunta on saanut valmiiksi vuoden 2021 arviointikertomuksen. Kaupunginvaltuusto käsittelee kertomusta kokouksessaan maanantaina 30.5.

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan arvioinnin tavoitteena on kaupungin toiminnan kehittäminen.

– Koronan aiheuttamista poikkeusoloista huolimatta talousarviossa asetetut toiminnan ja talouden tavoitteet saavutettiin vuonna 2021 pääosin hyvin. Palveluja järjestettiin vaihtoehtoisilla tavoilla ja nopeasti muuttuneisiin rajoituksiin reagoitiin joustavasti, kaupunginreviisori Johanna Suokanto kertoo.

Talouden elpymisen ja parantuneen työllisyyden seurauksena kasvaneet verotulot ja valtion maksamat korona-avustukset pitivät talouden ylijäämäisenä. Toimintakulujen kasvu pysyi Raumalla 6,6 prosentissa, joka on kohtuullinen lukema kuntakentän 7,7 prosentin keskiarvoon nähden.

Raumalaiset aiempaa tyytyväisempiä palveluihin

Keväällä 2021 toteutettu asukastyytyväisyyskysely osoitti, että raumalaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on parantunut vuoteen 2012 nähden. Parhaat arvosanat kyselyssä saivat kirjastopalvelut, pelastustoiminta, asuinalueiden turvallisuus, kuntoradat ja ulkoilureitit, yleinen järjestys ja turvallisuus sekä kansalaisopisto. Eniten tyytyväisyys on lisääntynyt kaupungin hammaslääkäripalveluihin.

Rauma sijoittui jälleen kärkijoukkoon Kuntien imago -tutkimuksessa ja sai kiitosta yrittäjämyönteisyydestä, elinvoimaisuudesta, yhteydenpidosta, yhteistyöstä, tiedottamisesta, markkinoinnista ja kaavoituksesta. Myönteisenä huomiona tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunkilaisia on osallistettu aktiivisesti erilaisiin hankkeisiin, kuten strategian laadintaan, osallistuvaan budjetointiin ja Pitsikaupungin joulun toteuttamiseen.

Haasteena on yhä negatiivinen asukasmäärän kehitys. Tarkastuslautakunta suosittaa, että kaupunki suunnittelee ja toteuttaa toimenpiteitä negatiivisen kehityksen pysäyttämiseksi ja asukasmäärän kasvattamiseksi määrätietoisesti ja aktiivisesti uuden strategian viitoittamana.

Mittavat investoinnit käynnistyivät

Kaupungin suuret investoinnit Karin kampus, Kaunisjärven hyvinvointikeskus ja uusi paloasema käynnistyivät vuonna 2021. Investointien toteuma oli 40,9 miljoonaa euroa. Tarkastuslautakunta kiittelee, että kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnitelmat on tehty ja tarpeettomia tiloja on myyty tai purettu.

Sairaalanmäen kiinteistökokonaisuuden valmistelua ovat hidastaneet sote-uudistukseen liittyvät asiat sekä erikoissairaanhoidon liikkeenluovutus ja kiinteistöjen omistusjärjestelyt. Tarkastuslautakunta kehottaa ratkaisemaan Sairaalanmäen toiminnan ja tilojen käytön yhteistyössä Satakunnan hyvinvointialueen kanssa.

Hyvinvointialueiden muodostuessa 1.1.2023 kaupunkiorganisaatio, sen tulorahoitus ja sitä kautta taloudellinen liikkumavara pienenevät. Tarkastuslautakunta muistuttaa, että käyttötalouden nettomenojen tulee pysyä verorahoitukseen nähden kohtuullisina, jotta kasvavat poistot pystytään kattamaan.

Hyvinvoinnin tukeminen tärkeässä roolissa

Korona-aika on aiheuttanut huolta hyvinvoinnista. Sekä lastensuojeluilmoitusten että ikäihmisten huoli-ilmoitusten määrä nousi vuonna 2021. Tarkastuslautakunta huomauttaa, että ennaltaehkäisevää toimintaa hyvinvoinnin edistämiseksi tulee lisätä ja tehostaa.

Kerrannaisvaikutukset näkyivät palvelutarpeen kasvuna jo viime vuonna muun muassa lastensuojelussa ja vanhuspalveluissa. Sosiaali- ja terveystoimialan lakisääteiset hoito- ja palvelutakuut toteutuivat kuitenkin pääosin hyvin. Korona-aika on synnyttänyt runsaasti hoitovelkaa, joka tulee kasvattamaan palvelutarpeita vuosina 2022–2023.

Vaikka korona on kuormittanut myös henkilöstöä, työhyvinvointikyselyn tulokset paranivat ja sairauspoissaolojen määrä laski vuodesta 2020. Kunta-alan yleisen trendin mukaisesti rekrytoinnissa on ollut paikoin haastetta ja hakijamäärät avoimiin työpaikkoihin ovat laskeneet. Tarkastuslautakunta toteaa, että henkilöstön työhyvinvointiin ja kaupungin työnantajakuvaan tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota.

Rauman kaupungin arviointikertomus 2021 (pdf)