Asuminen ja ympäristö

Ehkäisevä päihdetyö on toimintaa, jolla ehkäistään ja vähennetään päihteiden käyttöä ja päihteiden käytöstä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja.

Työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta ja tarjontaa.

Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu erimuotoista riippuvuutta aiheuttaviin tekijöihin, kuten alkoholin, huumausaineiden ja lääkkeiden väärinkäyttöön sekä tupakan, nuuskaan ja muihin päihtymiseen käytettyjen aineiden käytön ehkäisyyn ja lopettamiseen. Rahapeliriippuvuus ja muut toiminnalliset riippuvuudet kuuluvat myös työn piiriin.

Käytännön toteutus

Ehkäisevän päihdetyön käytännön toimintaa toteuttavat sosiaali- ja terveystoimialan yksiköt, sivistystoimialalla nuoriso- ja liikuntapalveluiden lisäksi koulut ja oppilaitokset sekä kaupunkikonsernissa elinkeinotoiminta. Myös seurakunnalla, poliisilla ja järjestöillä on keskeinen rooli ehkäisevän päihdetyön organisoinnissa ja toteutuksessa.

Yhteinen ote

Raumalla ehkäisevään päihdetyöhön haastetaan kaikki raumalaiset.

Finlex 24.4.2015/523, 6 §

Kunnan tulee ehkäisevän päihdetyön yhteydessä edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia päihteiden aiheuttamien  haittojen vähentämiseksi  viranomaisyhteistyöllä, viranomaisille annettavilla lausunnoilla sekä kunnan omilla toimilla.

Ehkäisevän päihdetyön toimielin

Lakisääteisen  ja ehkäisevän päihdetyön toimielimeen on nimetty edustajat:

  • Sosiaali- ja terveyspalvelut: kehittämispalvelut, ympäristöterveydenhuolto, sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut, Nortamon perhekeskus, päihdeklinikka, ja terveyspalvelut
  • Työterveyshuolto
  • Sivistystoimiala: nuoriso- ja liikuntapalvelut sekä perusopetus
  • Konsernipalvelut
  • Lounais-Suomen poliisilaitos, Rauman poliisiasema
  • Rauman Kriisikeskus
  • Rauman seurakunta
  • Rauman Yrittäjät ry

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätös § 73 /2021 Ehkäisevän päihdetyön toimielimen tehtävät ja kokoonpano (pdf)

Ehkäisevän päihdetyön toimielimen puheenjohtajana toimii sosiaalipalvelujen aikuis- ja perhetyön päällikkö Saila Hohtari.