Papinpellon alueen kerrostalotontit

Rauman kaupunki asettaa haettavaksi Papinpellon alueelta seitsemän kerrostalotonttia. Haettavat kerrostalotontit on esitelty karttaliitteissä sekä internet -osoitteessa toimitilat.rauma.fi.

Hakuaika on 6.3.2017 – 3.4.2017. Tekniselle lautakunnalle osoitettu tonttihakemus tulee olla jätettynä perille viimeistään maanantaina 3.4.2017 klo 16.00. Hakemuksen voi lähettää osoitteeseen PL 104, 26101 Rauma tai kirjaamo.tevi@rauma.fi. Hakemuksen voi myös jättää Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanniin, Valtakatu 2A.

Hakumenettely

Tonttikohtaisia varaushakemuksia arvioidaan seuraavin perustein:

 • Tontinsaajaksi esitettävällä tulee olla riittävä tekninen osaaminen sekä riittävät taloudelliset ja muut resurssit luovutettavaksi esitettävän tontin toteuttamiseksi (referenssit aikaisemmista kohteista).
 • Realistinen toteuttamisaikataulu.
 • Hakemuksessa esitetyn hankkeen tulee olla yleisesti toteutuskelpoinen ja voimassaolevan asemakaavan (09-020) mukainen.
 • Hankkeiden tulee muodostaa rahoitus- ja hallintamuodoiltaan kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita tukeva kokonaisuus. Tontit osoitetaan vapaarahoitteiseen sekä lyhytaikaisella korkotuella toteutettavaan vuokra-asuntotuotantoon.
 • Hakijan tulee esittää varaushakemuksessaan todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista ja todistus maksetuista veroista TAI suostua verovelkatietojen antamiseen.
 • Korttelin tonttien myyntihinta on 140,00 euroa/kem² ja vuotuinen perusvuokramaksu 5 % myyntihinnasta (Rauman kaupunginvaltuusto 31.10.2011 ja 28.4.2014 § 53). Tontteja ei myydä ns. perustajarakentajalle. Osto-oikeutta voi käyttää vasta lopullinen vuokralainen tontin tultua rakennetuksi.
 • Arviointiryhmä tekee hakemusten perusteella varausesityksen tekniselle lautakunnalle ja tekninen lautakunta päättää kenelle / keille tontit varataan. Arviointiryhmä muodostuu kiinteistö- ja mittaustoimen, kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja kaupungin johdon edustajista. Tontinsaajaksi esitettävä voidaan yhden tai useamman tontin osalta ratkaista arvalla. Kaupunki varaa oikeuden seuraamuksitta jättää yksi tai useampi haettavaksi tarjotuista tonteista luovuttamatta, mikäli soveltuvia hankkeita ei löydy.

 

Varausehdot

 • Tonttia koskeva varausaika on voimassa 31.12.2017 saakka, johon mennessä varaajan on allekirjoitettava vuokrasopimus.
 • Tonttivarausta koskeva päätös tulee kaupunkia sitovaksi vasta kun varaaja on maksanut 500 euron tonttikohtaisen varausmaksun. Mikäli varausmaksua ei makseta määräajassa, siitä ei lähetetä erillistä maksukehotusta. Tällöin varauspäätös raukeaa.
 • Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus kesken varausajan raukeamaan tai olla jatkamatta varausta ja varata varauksen kohde kolmannelle, mikäli varauksensaaja varausaikana asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai muutoin joutuu tilanteeseen, jossa on ilmeistä, ettei varauksensaaja pysty suoriutumaan velvoitteistaan.
 • Kaupungilla on oikeus määrätä varaus kesken varausajan raukeamaan tai olla jatkamatta varausta, mikäli tontin suunnittelu ei etene kaupungin asettamien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti tai kaupunkia tyydyttävällä tavalla.
 • Kuluvalta varausajalta maksettu varausmaksu otetaan huomioon vuokranmaksua alentavana ennakkomaksuna, mikäli tontti varausajan kuluessa vuokrataan varaajalle. Mikäli varaaja luopuu varauksestaan tai jättää allekirjoittamatta vuokrasopimuksen, maksettuja varausmaksuja ei palauteta.
 • Jatkovaraus tai tontinluovutuspäätös valmistellaan erikseen, mikäli tontin suunnittelu etenee kaupungin asettamien tavoitteidenmukaisesti. Tontin hinnoittelussa ei hyvitetä suunnittelukuluja. Mikäli varausaikaa varaajan pyynnöstä jatketaan, peritään varaajalta uusi korotettu varausmaksu. Korotus on 170 euroa kultakin jatkoajalta. Aiemmalta varausajalta maksettua varausmaksua ei palauteta.
 • Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, haitoista tai vahingoista siinäkään tapauksessa, että varaus raukeaa tai varaus ei johda tontin luovutukseen.
 • Varaajan on allekirjoitettava vuokrasopimus tontin/tonttien varausaikojen voimassaoloaikana. Mikäli varaus johtaa vuokrasopimukseen, vuokralainen maksaa aiemmin lohkotun tai lohkottavan tontin kiinteistönmuodostamiskustannukset.
 • Tontilla ei saa varausaikana suorittaa maansiirtotöitä eikä kaataa puita. Tontilla saa suorittaa pohjatutkimuksia perustamistavan selvittämiseksi.

Laitinen Timo

kaupungingeodeetti

044 533 6950

timo.laitinen@rauma.fi

Asikainen Ari-Pekka

maanmittausinsinööri

044 403 6001

ari-pekka.asikainen@rauma.fi

Eskolin Juha

kaavoitusjohtaja

044 7933660

juha.eskolin@rauma.fi