Rantojen suunnittelutarpeesta poikkeaminen

Poikkeamisluvan tarve
Rakennuksen rakentaminen tai vähäistä suurempi laajentaminen ranta-alueella edellyttää poikkeamislupaa, jos alueella ei ole voimassa asemakaavaa tai rakentamista suoraan ohjaavaa yleiskaavaa.

Poikkeamislupaa ei kuitenkaan tarvita muun muassa maa- ja metsätalouden tai kalatalouden harjoittamista varten tarvittavaan rakentamiseen eikä olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamiseen. Poikkeamista ei myöskään edellytä olemassa olevan asuinrakennuksen korjaaminen tai vähäinen laajentaminen. Vähäisellä laajentamisella tarkoitetaan sellaista laajennusta, joka ei olennaisesti muuta rakennuksen tai sen käytön vaikutusta.

Lupa-asian ratkaiseminen
Uuden rakennuksen rakentaminen edellyttää Varsinais-Suomen ELY-keskuksen poikkeamislupaa.
Olemassa olevan asuinrakennuksen laajentamista tai korvaamista uudella koskevan poikkeamisluvan ratkaisee kuitenkin kunta.

Poikkeamislupahakemus jätetään rakennusvalvontaan. Jos lupaviranomaisena on ELY-keskus, kunta toimittaa hakemuksen oman lausuntonsa ohella ELY-keskukseen.

Poikkeamislupa on voimassa päätöksessä määrätyn ajan, joka voi olla enintään kaksi vuotta. Varsinaista rakentamisen lupaa on haettava poikkeamisluvan voimassaoloaikana.