Asuminen ja ympäristö

Rauman Kanali on vuosien saatossa pahasti rehevöitynyt. Samalla vesimäärä Kanalissa on vähentynyt, mikä on tuonut haasteita koneelliselle niitolle. Tilanteen parantamiseksi Kanalia syvennetään ensimmäisessä vaiheessa ruoppaamalla.

Ruoppausta varten selvitettiin pohjasedimentin pilaantuneisuus välillä Vännin silta – Vähämaan silta. Tehtyjen tutkimusten mukaan sedimentistä löytyi muun muassa raja-arvot ylittäviä öljyhiilivety- ja raskasmetallipitoisuuksia. Myös sedimentin paksuus selvitettiin ja siitä otettiin näytteet. Sedimentti on erittäin pilaantunutta, eikä sitä voi suuren vesipitoisuuden takia viedä sellaisenaan jälleenkäsittelylaitokselle.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Rauman kaupungille luvan Kanalin imuruoppaukseen, ruoppausmassan johtamiseen putkea pitkin välivarastointialueelle, ruoppausmassan polymeerikäsittelyyn ja kuivatukseen geotuubissa.

Rauman Kanalin ruoppaaminen siirtyy vuoteen 2024 välivarastointikentän rakentamisesta tulleen oikaisuvaatimuksen vuoksi.