Asuminen ja ympäristö

Kiinteistön jätevesiä täytyy käsitellä siksi, että omasta ja naapurin kaivosta saa jatkossakin puhdasta vettä ja että uimarannat ja muut lähivedet säilyvät hyvälaatuisina. Heikkolaatuiset kaivovedet aiheuttavat terveysriskin haja-asutusalueiden asukkaille.

Jätevesiä voidaan käsitellä monin eri tavoin, kunhan ympäristöön pääsevä kuormitus pienenee. Jäteveden määrää ja haitallisuutta voidaan vähentää kuivakäymäläratkaisuilla. Kaikki tai osa jätevedestä voidaan myös kerätä umpisäiliöön. Varsinaiset käsittelymenetelmät voidaan jakaa tyypiltään kolmeen pääryhmään: maahanimeyttämöihin, maasuodattamoihin tai tehdasvalmisteisiin laitepuhdistamoihin.

Jäteveden käsittelyjärjestelmän uudistus vaatii kunnan rakenusvalvonnasta luvan, ja lupaa varten tarvitaan suunnitelma. Jäteveden käsittelyjärjestelmän suunnitteleminen kannattaa antaa pätevän suunnittelijan tehtäväksi.

Jätevesijärjestelmän rakentamisen vaiheita

  • suunnitelman laatiminen
  • lupien hakeminen ja suunnitelman hyväksyttäminen
  • rakennus- ja asennustyöt sekä rakennus- tai toimenpideluvassa edellytetyt tarkastukset ja viranomaiskatselmukset
  • käyttö- ja huolto-ohje, käytönohjaus ja käyttöönotto

Vaikka jätevesijärjestelmä ei vaatisikaan uudistamista, on kiinteistön omistajalla oltava selvitys kiinteistönsä jätevesijärjestelmästä sekä sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje.

Lisätietoja kiinteistön jätevesijärjestelmän uudistusvelvollisuudesta, sekä muita ohjeita löytyy valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Poikkeaminen vaatimuksista

Sellaisten kiinteistöjen osalta, joiden jätevesijärjestelmiltä edellytetään puhdistusvaatimusten täyttämistä määräaikaan 31.10.2019 mennessä, on omistajan tai haltijan mahdollista Rauman kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta poikkeamista jätevesien käsittelyvaatimuksista enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Poikkeaminen vaatimuksista voidaan myöntää, jos ympäristönsuojelulaissa määritellyt edellytykset täyttyvät. Edellytyksenä on, että jätevesistä ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta voidaan pitää huomattavan vähäisenä tai että edellytetyt toimet ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon:

  • kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella
  • kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät
  • kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste

Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä -lomakkeet saa pyydettäessä Rauman kaupungin ympäristönsuojelusta. Hakemuksen käsittelystä peritään Rauman kaupungin ympäristönsuojelun taksan mukainen maksu.