Asuminen ja ympäristö

Maatilalla syntyvää kuivekelantaa voidaan, olosuhteiden niin vaatiessa, varastoida asianmukaisesti tehdyssä ja peitetyssä patterissa. Nitraattiasetuksen mukaan perusteltuja syitä patteroinnille ovat työtekniset tai hygieeniset syyt.

Varastoinnissa tulee noudattaa nitraattiasetuksen mukaista menettelyä ja päästöt vesistöihin tulee estää. Lantapatteria ei saa sijoittaa tulvanalaisille alueille eikä pohjavesialueille.

Lannan kuormaaminen eläinsuojasta ajoneuvoon tulee tehdä tiivispohjaisella alustalla. Lanta patteroidaan yhdessä tai muutamassa suuremmassa aumassa. Yhteen patteriin sijoitetaan vähintään yhden peltohehtaariin tarvitsema lantamäärä. Varastoiminen erillisissä kasoissa pitkin peltoa on lannan levitystä. Patterin tekoa vuosittain samaan paikkaan tulee välttää.

Lantapatteri sijoitetaan tasaisen peltolohkon keskelle tai loivasti kaltevalle pellolle lähelle pellon yläreunaa. Perustettavan patterin pohjalle levitetään mutaa tai turvetta vähintään 15 cm:n kerros ravinnevalumien talteenottamiseksi. Talvella patterintekopaikalta poistetaan lumi. Lantapatteri tulee aina peittää joko peitteellä tai vähintään 10 cm:n turve- tai vastaavalla suojakerroksella, jotta ylimääräinen valunta ja haihdunta estetään.

Syksyllä tehty patteri levitetään seuraavana keväänä sulaan maahan. Luonnonmukaisessa viljelyssä pellolle patteriin tehty lantakomposti tulee levittää maahan seuraavan kasvukauden aikana. Jos tämä ei ole mahdollista, tulee pellolle tehty komposti peittää sateenpitävällä katteella ja levittää pellolle viimeistään seuraavana keväänä.

Patteroinnissa vaadittavat suojaetäisyydet:

  • vesistö ja valtaoja 100 m
  • talousvesikaivo 100 m
  • pelto-oja 5 m

Ilmoitus lannan varastoinnista patterissa tehdään vähintään 14 päivää ennen patterin perustamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka voi antaa asiasta tarvittavia määräyksiä. Ilmoitukseen on liitettävä aina kartta, johon merkitään patterin paikka. Ilmoituslomake löytyy seuraavan linkin kautta: Aumausilmoitus. Ilmoitukset toimitetaan osoitteeseen kirjaamo.ympla@rauma.fi.