Koski Kari

mayor

Tel +358 0500 757 567

kari.koski@rauma.fi

Unit: City Management