Kaupunki ja hallinto

Johtaminen selkeytyy

 • Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja neljä toimialajohtajaa.
 • Vastuut ja roolit on määritelty selkeästi hallintosäännössä.
 • Konserniohjaus vahvistuu; esimerkkinä, että toimialajohtajat ovat oman vastuualueensa osalta mukana tytäryhteisöjen ohjauksessa.
 • Virastojen ja yksikköjen johtamisesta siirrytään kokonaisuuksien johtamiseen; esimerkkinä, että toimialajohtajat  ovat läsnä kaupunginhallituksen kokouksissa.
 • Johtoryhmätyöskentely selkeytyy.
 • Erilliset hallintokuntien johtosäännöt on koottu yhteen yhtenäiseksi hallintosäännöksi, mikä edesauttaa muun muassa toiminnan tasalaatuisuutta ja henkilöstön tasapuolinen kohtelua.

Byrokratia vähenee

 • Siirrytään viidestä virastosta neljään toimialaan.
 • Esimiestasot vähenevät 3-5:sta kolmeen.
 • Poikkihallinnolliset tiimit; esimerkiksi keskusvirastossa (poislukien Ruokapalvelu) siirrytään 8 tulosyksiköstä 4 palvelualueeseen, joissa on poikkihallinnolliset tiimit.

Toiminta muuttuu enemmän asiakaslähtöiseksi ja vuorovaikutteiseksi

 • Määritetään yhteistyöverkostot, niille tavoitteet ja niiden sitominen operatiiviseen päätöksentekoon.
 • Asiakaspalvelulle perustetaan oma poikkihallinnollinen tiimi.
 • Kuntalain määrittelemät neuvostot kytketään tiiviimmin päätöksentekoon ja operatiiviseen toimintaan.

Oma-aloitteisuus ja osaaminen vahvistuvat

 • Asiantuntijatyö vapautetaan koko kaupunkiorganisaation käyttöön.
 • Osaaminen laajentuu poikkihallinnollisten tiimien kautta ja horisontaalinen urakehitys mahdollistuu.