Kaupunki ja hallinto

Konsernipalvelut-toimiala

Konsernipalvelut toimii kaupunginjohtajan apuna kaupungin johtamis-, suunnittelu- ja edunvalvontatehtävissä sekä taloudenhoidossa sekä tukee ja luo edellytyksiä muiden toimialojen tulokselliselle toiminnalle ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Toimialaan kuuluvat

 • tiedonohjauspalvelut: keskitetty asiakaspalvelu, asianhallinta-, tietohallinto-, lainopilliset-, viestintä- ja markkinointi- sekä hankintapalvelut, talous- ja velkaneuvontapalvelut, maaseutuviranomaispalvelut, kansainväliset asiat
 • talousohjauspalvelut: talouden ohjaus, suunnittelu ja seuranta, asuntorahoitus, perintä, vahingonkorvausasiat
 • henkilöstöohjauspalvelut: henkilöstö- ja työhyvinvointiasiat
 • kaupunkikehityspalvelut: yritys- ja matkailupalvelut sekä kaupunki- ja aluekehittäminen
 • ruoka- ja puhtauspalvelut -taseyksikkö

Konsernipalvelut-toimialaa johtaa Sari Salo.

Sivistystoimiala

Sivistystoimiala vastaa raumalaisten sivistys- ja vapaa-ajan tarpeista tuottamalla kasvatuksen, elinikäisen oppimisen, kasvun tuen, hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisyn palveluita sekä lisäämällä ja ylläpitämällä kaupungin vetovoimatekijöitä. Lisäksi toimiala vastaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen sekä yliopistotasoisen koulutuksen kokonaisuudesta ja seuraa kaupungin avustusta saavien taidelaitosten toimintoja ja taloutta.

Toimialaan kuuluvat

 • varhaiskasvatus, esiopetus, iltapäivätoiminta, perus- ja erityisopetus sekä lukio-opetus
 • kirjasto-, kulttuuri-, museo-, liikunta- ja nuorisopalvelut
 • musiikkiopisto ja kansalaisopisto, joka sisältää kuvataide-, käsityö- ja teatterikoulut ja täydennyskoulutuksen

Sivistystoimialaa johtaa Soile Strander.

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimialan tavoitteena on edistää raumalaisten terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyisyyttä ja sosiaalisen turvallisuuden edellytyksiä. Toimiala järjestää ja tuottaa perustason sosiaali- ja terveyspalveluita.

Toimialaan kuuluvat

Terveyspalvelut

 • Nortamon Perhekeskus: Neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelut
 • Lääkärien ja hoitajien kiireetön ja kiireellinen vastaanotto
 • Lääkinnällinen kuntoutus ja apuvälinepalvelut
 • Suun terveydenhuolto ja välinehuolto
 • Osastot T1, T2 ja T3 ja kotisairaala sekä geriatrinen vastaanotto

Lisäksi Steniuksenkadun tiloissa toimii Satakunnan sairaanhoitopiirin Rauman toimipisteessä SataDiagin laboratorio ja kuvantaminen sekä Satasairaalan järjestämää erikoissairaanhoidon polikliinista toimintaa. Rauman kaupungin järjestämän terveydenhuoltolain 18 § mukaisen työterveyshuollon tuottaa Mehiläinen Oy.

Vanhuspalvelut

 • Hyvinvointia edistävät toiminnot: Hyvinvointia edistävät palvelut, Lyhytaikaishoito ja Omaishoito
 • Kotihoito
 • Ympärivuorokautinen hoito: Rannikkokoti, Mansikkapaikka, Kotikaari ja Linnavuori

Sosiaalipalvelut

 • Virka-aikainen sosiaalipäivystys
 • Aikuis-ja perhetyö: Työikäisten sosiaaliohjaus ja neuvonta, Sosiaalityö, Sosiaalityön asumispalvelut , Toimeentulotuki ja etuuskäsittely, Työvoiman palvelukeskus eli Rauman seudun TYP, Kaupungin työllisyyden hoito, Mielenterveys- ja päihdehuollon palvelut: Päihdeklinikka, Sillanpielen toimintakeskus, Sinkokadun palvelukeskus,jossa toimivat Työtoimintakeskus Pooki, Tukitalo Merituuli sekö Kuntoutumisyksikkö
 • Lastensuojelu: Lastensuojelun sosiaalityö ja sosiaaliohjaus, Perhetukikeskuksen osasto- ja avopalvelut ja Sijaishuoltopalvelut.
 • Vammaispalvelut: Vammaispalvelujen, omaishoidon ja kehitysvammapalvelujen sosiaalityö ja sosiaaliohjaus, vammaisneuvosto, Asumispalveluyksikkö Puhti, Vaikeavammaisten päivätoiminta Pilke, Kinnon asuntola, Kannastupa, Samppustenkoto ja Toimintakeskus Toimela

Ympäristöterveydenhuolto

 • Terveysvalvonta ja Eläinlääkintähuolto

Talous- ja hallintopalvelut, hoitotyön henkilöstöpalvelut ja kehittämispalvelut

Sosiaali- ja terveystoimialaa johtaa Satu Helin.

Tekninen toimiala

Tekninen toimiala huolehtii teknisistä palveluista sekä niihin liittyvistä ylläpitotehtävistä.

Toimialaan kuuluvat

 • Tilapalvelut: rakennuttaminen, toimitilapalvelut, kunnossapitopalvelut, isännöinti
 • Aluepalvelut: rakennuttaminen ja suunnittelu, katutoimi, Wihertoimi, liikuntapaikkatoimi, pienvenesatamat-taseyksikkö
 • Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut: kiinteistö- ja mittaustoimi, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu
 • Kaavoitus: kaavoitus, maailmanperintö
 • Rauman vesi ja viemäriliikelaitos
 • Rauman seudun jätehuoltoliikelaitos

Teknistä toimialaa johtaa Tomi Suvanto.