Toimialat

Konsernipalvelut-toimiala

Konsernipalvelut toimii kaupunginjohtajan apuna kaupungin johtamis-, suunnittelu- ja edunvalvontatehtävissä sekä taloudenhoidossa sekä tukee ja luo edellytyksiä muiden toimialojen tulokselliselle toiminnalle ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Toimialaan kuuluvat

 • tiedonohjauspalvelut: keskitetty asiakaspalvelu, asianhallinta-, tietohallinto-, lainopilliset-, viestintä- ja markkinointi- sekä hankintapalvelut, talous- ja velkaneuvontapalvelut, maaseutuviranomaispalvelut, kansainväliset asiat
 • talousohjauspalvelut: talouden ohjaus, suunnittelu ja seuranta, asuntorahoitus, perintä, vahingonkorvausasiat
 • henkilöstöohjauspalvelut: henkilöstö. ja työhyvinvointiasiat
 • kaupunkikehityspalvelut: yritys- ja matkailupalvelut sekä kaupunki- ja aluekehittäminen
 • ruoka- ja puhtauspalvelut -taseyksiköt

Konsernipalvelut-toimialaa johtaa Sari Salo.

Sivistystoimiala

Sivistystoimiala vastaa raumalaisten sivistys- ja vapaa-ajan tarpeista tuottamalla kasvatuksen, elinikäisen oppimisen, kasvun tuen, hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisyn palveluita sekä lisäämällä ja ylläpitämällä kaupungin vetovoimatekijöitä. Lisäksi toimiala vastaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen sekä yliopistotasoisen koulutuksen kokonaisuudesta ja seuraa kaupungin avustusta saavien taidelaitosten toimintoja ja taloutta.

Toimialaan kuuluvat

 • varhaiskasvatus, esiopetus, iltapäivätoiminta, perus- ja erityisopetus sekä lukio-opetus
 • kirjasto-, kulttuuri-, museo-, liikunta- ja nuorisopalvelut
 • musiikkiopisto ja kansalaisopisto, joka sisältää kuvataide-, käsityö- ja teatterikoulut ja täydennyskoulutuksen

Sivistystoimialaa johtaa Soile Strander.

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimialan tavoitteena on edistää raumalaisten terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyisyyttä ja sosiaalisen turvallisuuden edellytyksiä ja se vastaa erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisestä yhteistyössä Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa. Toimiala järjestää ja tuottaa perustason sosiaali- ja terveyspalveluita sekä erikoissairaanhoidon polikliinista toimintaa.

Toimialaan kuuluvat:

 • Terveyspalvelut :Tehtävänä on huolehtia terveysneuvonnasta, sairaanhoidosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, työterveyshuollosta, suun terveydenhuollosta sekä laadukkaiden, vaikuttavien ja turvallisten erikoissairaanhoidon lähipalvelujen tuottamisesta.
 • Vanhuspalvelut: Tehtävänä on mahdollistaa ikäihmisten asuminen itsenäisesti omissa kodeissaan järjestämällä ehkäisevän työn palveluja sekä palvelutarpeeseen perustuvaa kotihoitoa ja sen tukipalveluja. Niille ikäihmisille, jotka eivät kykene selviytymään palvelujen turvin kotona, järjestetään kattavan palvelutarvearvioinnin perusteella ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa.
 • Sosiaalipalvelut: Tehtävänä on edistää asiakkaiden sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sosiaalisia ongelmia. Palvelualue vastaa sosiaalihuollon yleis- ja erityislaeissa kunnalle annettujen tehtävien hoitamisesta Rauman kaupungissa.
 • Ympäristöterveydenhuolto: Tehtävänä on huolehtia ympäristöterveydenhuollon lainsäädännössä kunnalle annettujen tehtävien hoitamisesta Rauman kaupungissa. Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö on lueteltu terveydenhuoltolain 21§:ssä.
 • Talous- ja hallintopalvelut: Tehtävänä on vastata Sosiaali- ja terveystoimialan talous- ja hallintotehtävistä yhteistyössä Konsernipalvelut-toimialan kanssa. Palvelualue vastaa omalta osaltaan toimialueen taloussuunnittelusta ja -seurannasta sekä hallinnollisten toimistopalvelujen tarjoamisesta toimialan muille palvelualueille ja niiden henkilöstölle.

Sosiaali- ja terveystoimialaa johtaa toimialajohtaja Satu Helin.

Tekninen toimiala

Tekninen toimiala huolehtii teknisistä palveluista sekä niihin liittyvistä ylläpitotehtävistä.

Teknistä toimialaa johtaa Tomi Suvanto.