Kaupunki ja hallinto

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakkoon kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään puhelimitse tai kirjallisesti. Ilmoittautua voi virka-aikana numeroon 044 793 3300, sähköpostitse kirjaamo@rauma.fi tai kirjallisesti Rauman kaupungin keskusvaalilautakunta, Kanalinranta 3, 26100 Rauma.

Kirjallisen ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisena tai virallisella lomakkeella. Vapaamuotoisen ilmoituksen tulee sisältää ainakin äänestäjän sekä ilmoittajan nimi, kotikunta, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero. Virallisia lomakkeita saa Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanista, osoitteesta Valtakatu 2 sekä osoitteesta vaalit.fi/aanestaminen-kotona.

Ilmoittautumisen tulee olla perillä viimeistään 11.1.2022 klo 16.