Kotiäänestys

Kotiäänestyksessä saa äänestää äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Samalla kertaa saa äänestää myös hänen kanssaan samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä henkilön kotikunnaksi.

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua puhelimitse virka-aikana numeroon 044 403 6027 tai 044 793 3014 tai kirjallisesti osoitteella Rauman kaupungin keskusvaalilautakunta, Kanalinranta 3, 26100 Rauma tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@rauma.fi.

Kirjallisen ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisena tai virallisella lomakkeella. Vapaamuotoisen ilmoituksen tulee sisältää ainakin äänestäjän sekä ilmoittajan nimi, kotikunta, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero. Virallisia lomakkeita saa Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanista, Valtakatu 2, tai internetistä osoitteesta www.rauma.fi/kotiaanestys.

Ilmoittautumisen tulee olla perillä viimeistään tiistaina 14.5.2019 klo 16.00.