Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan Suomessa. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu kirjallisesti tai puhelimella. Kotiäänestykseen voi ilmoittautua puhelimitse virka-aikana numeroon 02 834 3015 tai 02 834 3014 tai kirjallisesti osoitteella Rauman kaupungin keskusvaalilautakunta, Kanalinranta 3, 26100 Rauma tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@rauma.fi.

Kirjallisen ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisena tai virallisella lomakkeella. Vapaamuotoisen ilmoituksen tulee sisältää ainakin äänestäjän sekä ilmoittajan nimi, kotikunta, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero. Virallisia lomakkeita saa Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanista, Valtakatu 2, tai internetistä osoitteesta www.rauma.fi/kotiaanestys.

Ilmoittautumisen tulee olla perillä ensimmäisen vaalin osalta viimeistään tiistaina 16.1.2018 kello 16.00 ja toisen vaalin osalta tiistaina 30.1.2018 kello 16.00.