Kaupunki ja hallinto

Tavoitteet

 • Valtatie 8:n Turku−Pori-välin kehittämisselvityksessä esitetyt hankkeet osaksi 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa
 • Yleis- ja tiesuunnittelun käynnistäminen kehittämisselvityksessä esitettyjen osahankkeiden osalta
 • Tien vaiheittainen nelikaistaistaminen

Pääviestit

 • Satakunta ja Varsinais-Suomi muodostavat lounaisrannikon kansainvälisen ja vientiteollisuusvoittoisen kasvuvyöhykkeen.
  • Tavaraviennin arvo yhteensä 11,5 Mrd € eli lähes 18 % koko Suomen tavaraviennistä 2019
  • Viennin osuus teollisuuden liikevaihdosta 2019 Satakunnassa 55 % ja Varsinais-Suomessa 63 % (koko Suomessa 58 %)
  • Tie sitoo yhteen lounaisen rannikon viisi satamaa, jotka palvelevat koko Suomen vientiteollisuutta.
 • Valtatie 8:n parantaminen mahdollistaa uutta työtä ja toimeentuloa kymmenille tuhansille henkilöille sekä turvaa kansainvälisten vientiyritysten työvoiman saantia, kilpailukykyä ja sijoittumista Suomeen.
  Tien parantaminen edistää samalla liikenneturvallisuutta ja vähentää päästöjä.

Lähtötilanne

 • Hanketta on lobattu vuosikymmeniä, erityisesti 2000-luvulla. Merkittäviä parannuksia on saatu, mutta työ on pahasti kesken.
 • Tie on kriittisen tärkeä koko rannikon kasvulle ja kehitykselle ja palvelee koko Suomea. Yhdessä Turun kehätiehankkeen kanssa valtatie 8 muodostaa yhteyden Helsinkiin.
 • Valtion talouden raamit ovat tiukat. Kalliita infrahankkeita on tarjolla enemmän kuin resursseja on jaossa.
 • Turvallisuus on edelleen vajavainen, vaikka parannuksia on saatu.

Nykytilanne

 • Valtatie 8:n Turku−Pori-yhteysvälille on viime vuosina investoitu runsaat 150 M€, kun suunniteltu kustannusarvio oli 2005 silloisille hankkeille yli 200 M€. Investoinnilla on toteutettu mm. Raisio–Nousiainen-välin nelikaistaistaminen sekä useita ohituskaistapareja.
 • Yhteysvälille laadittu kehittämissuunnitelma päivitettiin vuoden 2019 aikana mm. elinkeinoelämän tarpeiden voimakkaan kasvun myötä. Selvityksessä käytetyt palvelutasotavoitteet ovat kytkettävissä suoraan 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnittelua ohjaaviin tavoitealueisiin. Selvityksessä esitetään erikseen suunnittelun ja toteutuksen kustannusarviot ja aikataulut. Selvitystyön raportti: https://raumankauppakamari.fi/files/vt8_turku-pori_raportti_171219.pdf
 • Tavoitteena on vaiheittainen nelikaistaistaminen, kustannusennuste 230 M€ vuonna 2019 tehdyn kehittämissuunnitelman laajuudessa.
 • Länsirannikolla ei kulje mm. satamien välistä raideverkostoa, joten valtatie 8:n merkitys on suuri.
 • Valtion vuoden 2020 lisätalousarviossa valtatie 8:n tarpeet on tunnistettu ja ohituskaistapareille Mynämäellä, Laitilassa ja Eurajoella on myönnetty määrärahat, yhteensä noin 30 M€.
 • Eurajoen ohikulkutien rahoitus on myönnetty, 28 M€.
 • Laitilan risteysalueiden kehittämishankkeiden tiesuunnittelu valmistuu vuoden 2020 aikana. Toteutuksen kokonaisarvio on noin 35 M€.
 • Vuoden 2020 aikana käynnistyy Porin keskustan kohdan (VT8 ja VT2 päällekkäisen osuuden) tiesuunnittelu. Turun kehätien suunnittelu ja toteutus etenevät määrärahojen puitteissa. Molemmat nämä tukevat valtatie 8:n toimivuutta.
 • Rauma P:n (VT8 ja VT12 risteys) puuttuvien liittymiskaistojen esiselvitys valmistuu 2020.