Kaupunki ja hallinto

Tavoitteet

 • Valtatie 8:n Turku−Pori-välin kehittämisselvityksessä esitetyt hankkeet osaksi 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa
 • Yleis- ja tiesuunnittelun käynnistäminen kehittämisselvityksessä esitettyjen osahankkeiden osalta
 • Tien vaiheittainen nelikaistaistaminen
 • Rauma–Eurajoki-väli 2+2-kaistaiseksi,
 • Rauma P (VT8–VT12) uudelleenjärjestely mukaan lukien kiihdytyskaistat valtatie 8:lle

Pääviestit

 • Satakunta ja Varsinais-Suomi muodostavat lounaisrannikon kansainvälisen ja vientiteollisuusvoittoisen kasvuvyöhykkeen.
  – Tavaraviennin arvo yhteensä 10,9 Mrd € eli noin 19 % koko Suomen tavaraviennistä 2020
  – Viennin osuus teollisuuden liikevaihdosta 2019 Satakunnassa 55 % ja Varsinais-Suomessa 63 % (koko Suomessa 58 %)
  – Tie sitoo yhteen lounaisen rannikon viisi satamaa, jotka palvelevat koko Suomen vientiteollisuutta.
 • Valtatie 8:n parantaminen mahdollistaa uutta työtä ja toimeentuloa kymmenille tuhansille henkilöille sekä turvaa kansainvälisten vientiyritysten työvoiman saantia, kilpailukykyä ja sijoittumista Suomeen.
 • Tien parantaminen edistää samalla liikenneturvallisuutta ja vähentää päästöjä.

Lähtötilanne

 • Hanketta on lobattu vuosikymmeniä, erityisesti 2000-luvulla. Merkittäviä parannuksia on saatu, mutta työ on pahasti kesken sekä liikenteen sujuvuuden että turvallisuuden osalta.
 • Tie on kriittisen tärkeä koko rannikon kasvulle ja kehitykselle ja palvelee koko Suomea. Yhdessä Turun kehätiehankkeen kanssa valtatie 8 muodostaa yhteyden Helsinkiin.
 • Valtion talouden raamit ovat tiukat. Kalliita infrahankkeita on tarjolla enemmän kuin resursseja on jaossa.

Nykytilanne

 • Valtatie 8:n Turku−Pori-yhteysvälille on viime vuosina investoitu lähes 200 M€. Investoinnilla on toteutettu mm. Raisio–Nousiainen-välin nelikaistaistaminen sekä useita ohituskaistapareja sekä koko yhteysvälille valaistus.
 • Yhteysvälille laadittu kehittämissuunnitelma päivitettiin vuoden 2019 aikana mm. elinkeinoelämän tarpeiden voimakkaan kasvun myötä. Selvityksessä käytetyt palvelutasotavoitteet ovat kytkettävissä suoraan 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnittelua ohjaaviin tavoitealueisiin. Selvityksessä esitetään erikseen suunnittelun ja toteutuksen kustannusarviot ja aikataulut. Selvitystyön raportti: https://raumankauppakamari.fi/files/vt8_turku-pori_raportti_171219.pdf
 • Länsirannikolla ei kulje mm. satamien välistä raideverkostoa, joten valtatie 8:n merkitys on suuri.
 • Tavoitteena on vaiheittainen nelikaistaistaminen, kustannusennuste 230 M€ vuonna 2019 tehdyn kehittämissuunnitelman laajuudessa.
 • Valtion vuoden 2020 lisätalousarviossa valtatie 8:n tarpeet tunnistettiin, suunnitelmat olivat valmiit ja ohituskaistapareille Mynämäellä, Laitilassa ja Eurajoella myönnettiin määrärahat, yhteensä noin 30 M€, hankkeet ovat valmistumassa loppusyksyn aikana.
 • Eurajoen ohikulkutien rahoitus on myönnetty, 20 M€, ja työt ovat alkaneet.
 • Laitilan risteysalueiden kehittämishankkeiden tiesuunnittelu valmistui vuoden 2020 aikana ja kaavakäsittelyn tavoite kuluvan vuoden aikana. Toteutuksen kokonaisarvio on n. 38 M€.
 • Vuoden 2020 aikana käynnistyy Porin keskustan kohdan (VT8 ja VT2 päällekkäisen osuuden) tiesuunnittelu. Turun kehätien suunnittelu ja toteutus etenevät määrärahojen puitteissa. Molemmat nämä tukevat valtatie 8:n toimivuutta.
 • Rauma–Eurajoki-välin 2+2-kaistaistamisen YVA ja yleissuunnittelu käynnistyvät loppuvuonna.
 • Rauma P:n (VT8- ja VT12-risteys) puuttuvien liittymiskaistojen suunnittelu osana edellistä.

Päivitetty lokakuussa 2021