Kuulutukset

Kuulutus maa-ainesten ottamiseen ja kiviaineksen louhintaan ja murskaamiseen

Ympäristö- ja lupalautakunnassa on vireillä Metsä Fibre Oy:n hakemus, jolla haetaan sekä maa.aineslain tarkoittamaa lupaa maa-ainesten ottamiseen että samaa hanketta koskevaa ympäristösuojelulain mukaista ympäristölupaa kiviaineksen louhintaan ja murskaamiseen tiloilla Maanpää 684-4-421-46 ja 684-4-421-48. Haettu ottamismäärä on 600 000 kuutiometriä.

Kuulutus

Liitteet:
Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus Final
Maanpaa kaavakartta
Maanpää – louhinnan riskianalyysi
Maanpään maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus -Liite hakemuksen tiedoista
Metsä Fibre Oy_Rauma_tarkkailusuunnitelma
S1 Metsä Fibre – Louhintasuunnitelma_3.5.2018
S2 Metsä Fibre – Louhinnan lopputilanne_3.5.2018
S3 Metsä Fibre – Leikkaukset A ja B_3.5.2018
S4 Metsä Fibre – Leikkaukset C ja D_3.5.2018
S5 Metsä Fibre – Leikkaus E_3.5.2018 (002)
Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta LAUS_SEL
Metsä Fibre Rauman Maanpään alueen louhinta ja murskaus (täydennetty 1.6.2018)

Maanpäälouhintaa koskevat tiedot ympäristövaikutusten arvioinnista löytyy osoitteesta http://www.ymparisto.fi/fibreraumaYVA