Rauman kaupunki, tilapäisen toimenpidelupahakemuksen vireilletulosta ilmoittaminen

Rauman kaupunki on pannut vireille toimenpidelupahakemuksen tilapäisten linja-autoaseman, paikoitusalueen ja liittymän rakentamiseksi rakennuspaikalle, joka muodostuu tontista (1-166-5) ja sen viereisestä Harmaidenveljestenpuistoalueesta (1P). Toimenpidelupaa haetaan tilapäisenä kolmen vuoden ajaksi. Hanke sijoittuu Luostarinkadun, Harmaidenveljestenkujan ja Tallikedonkadun rajoittamalle alueelle, joka asemakaavassa on osoitettu osin yleisten pysäköintilaitosten korttelialueeksi (LPY), osin leikkipuistoalueeksi (VK). Alue on osa UNESCON:n maailmanperintökohteen suojavyöhykettä (sv3).

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n mukaisesti hakemuksen vireilletulosta ilmoitetaan naapureille ja varataan näille tilaisuus mahdollisen huomautuksen tekemiseen hakemuksen johdosta siten, kuin maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:ssä on asiasta säädetty.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnassa, osoitteessa Kanalinranta 3. Mahdolliset huomautukset on toimitettava viimeistään 20.5.2019 klo 16.00 mennessä Rauman kaupungin rakennusvalvontaan, os. Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma. Lisätietoja asiassa antaa rakennustarkastaja Timo Heinilä puh. 044 534 1953.