34–001 Petäjäs

Tavoite:

Kaavan tavoitteena on määritellä alueen käyttötarkoitukset vastaamaan nykyistä ti-
lannetta, osoittaa alueen erilaiset suojeluarvot, virkistysalueet ja reitistöt sekä vapaat
ranta-alueet.

Materiaalit:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

34–001 Kaavakartta
34–001 Selostus liitteineen
34–001 Korjaustapaohje
34–001 Poistuva kaava

Selvitykset:

34–001 Petäjäksen pystykiurunkannus- ja pikkuapolloselvitys
34–001 Petäjäksen luontoselvitys
34–001 Petäjäs rakennusinventointi
34–001 Ympäristömeluselvitys Petäjäs