Energia- ja biojäte

Rauman energiajätteen erilliskeräys

Energiajätteen erilliskerääminen on jätehuoltomääräysten mukaan pakollista asuinkiinteistöille, joissa on vähintään 5 huoneistoa sekä julkisen toiminnan kiinteistöille ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kiinteistöille. Pienemmät asuinkiinteistöt voivat omaehtoisesti liittyä energiajätteen erilliskeräykseen.

Jätelain mukainen kunnan järjestämä jätehuolto

Jätelaissa (JL 32 §) on lueteltu ne kohteet, joissa syntyneiden jätteiden jätehuollon järjestäminen on kunnan vastuulla. Täten kunnat ovat vastuussa mm. asumisessa syntyvän jätteen sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä. Asumisessa syntyvänä jätteenä pidetään kaikkea asumisessa syntyvää jätettä sen lajista, laadusta ja määrästä riippumatta. Myös sako- ja umpikaivolietteet kuuluvat näihin jätteisiin. Jätelain 35.3 §:n mukaan kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvat jätteet on toimitettava kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. Lain perustelujen mukaan säännöksen tarkoituksena on varmistaa kunnan oikeus ja mahdollisuudet hoitaa sille laissa määrätyt jätehuoltotehtävät.

Jätelain mukaan kaikki jätehuollon kustannukset on katettava jätemaksutuloilla

(JL 78 §), verovaroja jätehuollon järjestämiseen ei käytetä.  Jätelain mukaan jätteen alkuperäinen tuottaja taikka nykyinen tai aiempi haltija vastaa jätehuollon kustannuksista (aiheuttamisperiaate). JL 20 §.

Jätemaksulla katetaan täysimääräisesti jätelain 21 §: ssä tarkoitetut kaatopaikan perustamisesta, käytöstä, käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta (30 vuotta) aiheutuvat kustannukset. Muita jätehuollon kustannuksia ovat mm. vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely, hyötyjätepisteiden ylläpito, jätteiden vastaanotto ja käsittely, jäteneuvonta, jätteen kuljetusten kilpailuttaminen, jätemaksujen laskutus tai muu jätehuollon järjestämiseen välittömästi liittyvä hallinnollinen työ ja jätehuollon viranomaistoiminta esim. kuljetusrekisterin ylläpito.

Raumalla ei ole ollut käytössä perusmaksua, vaan kaikki jätehuollon kustannukset on sisällytetty jäteastioiden tyhjennyshintoihin. Tyhjennyshinnat ovat olleet valtakunnallista keskitasoa ja pienimpien astioiden (240 l – 660 l) tyhjennyshinnat alle keskiarvojen.

Raumalla ei ole energiajätteelle yhteiskeräyspisteitä

Niinpä Raumalla on energiajätteelle kiinteistökohtaiset keräysastiat, jolloin jätehuollon kustannukset kohdistuvat lain mukaan oikein, siis jätteen haltijalle. Tämän vuoksi esim. energiajätteelle ei voida rakentaa erillisiä yhteiskeräyspisteistä, sillä jätemaksun periminen jätteen haltijalta olisi todella vaikeaa. Vastoin yleistä luuloa, myös energiajätteestä pitää jätelaitoksen maksaa sen vastaanottajalle, siitä ei siis saada tuloa! Energiajätteen vastaanottohinta paikallisessa laitoksessa on toki paljon alempi kuin sekajätteen vastaanottohinta jätevoimalassa.

Jätehuoltolaitos on kilpailuttanut kuntalaisten puolesta kuljetushinnan niin seka- kuin energiajäteastian tyhjennykselle ja energiajätteen vastaanotolle.

Maksut ovat samat joka puolella kaupunkia, niin Lapin kylissä kuin keskustan asuntoalueilla. Raumalla ei vielä toistaiseksi ole peritty erillistä ekomaksua vaan kaikki jätehuollon kustannukset on sisällytetty perittäviin astiamaksuihin.

Jätelakiin on tullut velvoitteita tuottajille (JL, 6 luku) mm. pakkausjätteen osalle. Nämä määräykset tulivat voimaan vuoden 2016 alusta alkaen. Tällöin Rinki-ekopisteverkosto aloitti toimintansa. Pisteisiin kuluttajat voivat palauttaa kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkaukset.

 

Biojätekeräys

Biojätteellä tarkoitetaan eloperäistä ainetta olevaa jätettä, joka on biologisesti hajoavaa, kiinteää ja myrkytöntä. Biojätettä on muun muassa ruokajäte sekä puutarhajäte: lehdet, risut ja oksat.

Rauman kaupunki on sopinut biojätteen erilliskeräyksestä ja kuljetuksesta kuljetusyrittäjän kanssa. Kuljetusliike toimittaa biojätteet Biolinja Oy Uudenkaupungin Munaistenmetsän biokaasulaitokselle.

Sopimus kuljetuksesta ja keräilystä on voimassa tällä hetkellä RTK-Palvelu Oy:n kanssa.

Biojätteiden tyhjennysväli on vähintään kerran viikossa.

Omaa keräysvälinettä vaaditaan

  • kun  asuinkiinteistössä on  vähintään 5 asuntoa
  • muulla kuin asuinkiinteistöllä biojätettä syntyy yli 25 kg viikossa.

Vaihtoehtona on kiinteistökohtainen hyvin hoidettu kompostori.

Erillisellä hakemuksella voi hakea tyhjennysvälin pidentämistä kahteen viikkoon tai vapautusta biojätteen erilliskeräyksestä.