Kaatopaikkakelpoisuus

Teollisuus- ja erityisjätteistä vaaditaan tarkempaa kaatopaikkakelpoisuusselvitystä ennen niiden sijoittamista kaatopaikalle. Selvityksen ulkopuolelle jää asumisessa syntyvä ja siihen rinnastettava jäte.

Tyypillisimpiä selvitystä vaativia jätejakeita ovat teollisuuden ja yhdyskuntien erityisjätteet, kuten

 • elintarviketeollisuuden erityisjätteet
 • maaliteollisuuden erityisjätteet
 • metalliteollisuuden erityisjätteet
 • prosessiteollisuuden erityisjätteet
 • voimalaitosten tuhkat
 • erotuskaivot

Jätteen perusmäärittely ja testaus tehdään viiden vuoden välein

 1. Kaatopaikkakelpoisuuden selvittäminen aloitetaan perusmäärityslomakkeen toimittamisella Rauman seudun jätehuoltolaitokselle. Laitos arvioi tarvitaanko tarkempaa testausta. Lataa perusmäärittelylomake ja lähetä se jätehuoltolaitokselle.
  Perusmäärittely jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta (sähköinen lomake)
 2. Tarvittaessa jätteestä otetaan näyte, joka testataan laboratoriossa. Tästä yritystä tiedotetaan perusmäärittelyn pohjalta. Laboratorio antaa testauksen jälkeen yritykselle kaatopaikkakelpoisuuslausunnon.
 3. Testauksen jälkeen kaatopaikkakelpoisuuslausunto toimitetaan Rauman seudun jätehuoltolaitokselle, joka välittää sen ympäristöviranomaiselle. Viranomainen antaa hyväksynnän kaatopaikalle sijoittamisesta.
 4. Erityisjätteen toimittaminen Hevossuon jätehuoltoalueelle voidaan aloittaa. Jokaisen erän yhteydessä toimitetaan siirtoasiakirja.

Jätteen laatua seurataan vastaavuustestauksin

Jäte hyväksytään perusmäärittelyn perusteella kaatopaikalle, on myöhemmin tehtävä vastaavuustestauksia sen määrittämiseksi, vastaako jäte edelleen perusmäärittelyn tuloksia ja kelpoisuusperusteita. Vastaavuustestaus on tehtävä aina kun jätteen syntyprosessi muuttuu olennaisesti tai vähintään kolmen vuoden välein.

Kun jätteen kaatopaikkakelpoisuus on hyväksytty perusmäärittelylomakkeen pohjalta, riittää vastaavuustestaukseksi lomakkeen uudelleentäyttö, mikäli jätteen syntyprosessi on pysynyt samana.