Usein kysyttyä

Mistä Rauman vesi tulee?

Raakavetenään laitos käyttää joko Lapinjoen tai Eurajoen vettä. Raakavesialtaana toimii Äyhönjärvi.

Lapinjoen vesi johdetaan UPM:n ja Rauman kaupungin omistamaa kanavaa pitkin raakavesialtaan koillisosaan. Eurajoen vesi pumpataan laitoksen omistamalla pumppausjärjestelmällä altaan luoteisosaan. Pumppausjärjestelmä käsittää Eurajoen Pappilankoskella olevan pumppaamon, Koivuniemessä olevan välisäiliön sekä purkupäässä olevan mittaus- ja venttiiliaseman. Eurajoen vesi voidaan ottaa myös suoraan laitokselle raakavesiallas ohittaen. Tämä vaihtoehto on tarkoitettu varajärjestelmäksi niissä tapauksissa että raakavesiallasta ei voida käyttää.

Raakavetenä pyritään käyttämään mahdollisimman hyvälaatuista jokivettä taloudelliset seikat huomioon ottaen.

Paljonko vesi maksaa?

Ajantasaiset taksat löytyvät Rauman kaupungin www-sivuilta säädöskokoelmasta sekä Rauman Veden www-sivuilta maksut osiosta

Miten Rauman käyttövesi käsitellään?

Laitoksen prosessi on kaksivaiheinen. Ensimmäisenä vaiheena on pystyselkeytyslaitos jota ajetaan vakiokuormalla 150 l/s. Saostus tapahtuu pH:ssa 5. Saostuskemikaalina käytetään ferrisulfaattia (PIX-115) ja pH:n säätö suoritetaan kalkilla.

Lietteen laskeuttamisen apuna käytetään polymeeriä. Toisena vaiheena on flotaatiolaitos, jota ajetaan kulloisenkin tarpeen mukaan 150–200 l/s. Flotaatiossa saostus tapahtuu samassa pH:ssa samoilla kemikaaleilla kuin pystyselkeytyslaitoksessa. Mangaanin hapetus ja desinfiointi suoritetaan natriumhypokloriitilla.

Jälkikäsittelynä on aktiivihiilisuodatus. Hiilisuodattimia on viisi kappaletta ja kukin suodatin on käytössä 20 kuukautta, minkä jälkeen suodattimen hiilet aktivoidaan. Näin voidaan taata talousveden turvallisuus, hajuttomuus ja mauttomuus myös ongelmallisen raakaveden aikana.

Laitos on käynnissä 16 tuntia vuorokaudessa, jona aikana valmistetaan kuluttajille menevä vesi, sekä nostetaan vesitornin pinta sovitulle korkeudelle seuraavan yön kulutusta varten. Vuonna 2008 laitokselle saatiin lisää puhdasvesitilavuutta rakentamalla 1500 m³ alavesisäiliö. 2009 syksyllä aloitettiin ammoniumkloridin (salmiakki) syöttö talousveteen. Näin turvataan kloorin pysyvyys vesijohtoverkoston kaikissa osissa.

Laitokselta pumpataan verkostoon vettä keskimäärin 7500 m3 vuorokaudessa. Kaikki talousvedelle asetetut vaatimukset saavutetaan laitoksella.

Paljonko Raumalla kulutetaan vettä vuodessa?

Vuoden 2010 aikana pumpattiin verkostoon vettä 2 812 191 m³ (7 705 m³/d). Vuoden 2014 aikana pumpattiin verkostoon vettä 2 760 000 m³ (7 561 m³/d), josta myydyn veden osuus 2 180 000 m³.

Käyttöveden laatu ennen ja jälkeen käsittelyn?

Permanganaattiluku ennen käsittelyä on 30-80 mg/l KMnO4 ja käsittelyn jälkeen 4-7 mg/l KMnO4. Talousvesidirektiivin talousveden tavoitearvo on  < 8 mg/l KMnO4.

Kuinka kovaa Rauman talousvesi on?

Rauman vesi on keskikovaa. Kokonaiskovuus on 7-11 °dH (1,2-1,9 mmol/l).

Paljonko vesitornissa on vettä?

Vesitornin vesitilavuus on noin 2400 m³.

Kulkeeko kaikki vesi vesitornin kautta?

Vesilaitos käyttää tornia verkostopaineen tasaajana ja yökulutuksen vesivarastona, toisin sanoen  kaikki vesi ei kulje vesitornin kautta.

Miten Rauman jätevesi käsitellään?

Rauman kaupungin ja Eurajoen  jätevedet esikäsitellään Maanpäänniemen jätevedenpuhdistamolla. Esikäsittely käsittää välppäyksen ja hiekan erotuksen.

Esikäsittelyn jälkeen jätevesi pumpataan Botnian ja UPM:n jätevedenpuhdistamolle yhteiskäsittelyyn. Vuonna 2002 aloitetun yhteiskäsittelyn tarkoituksena on merialueen ravinnekuormituksen pienentäminen typen osalta noin puoleen erilliskäsittelyyn verrattuna.

Yhteiskäsittelyn koejakso kesti viisi vuotta. Vuonna 2007 Rauman Vesi osti metsäteollisuuden puhdistamosta itselleen puhdistuskapasiteettia 14 000 m³/d. Kapasiteetin salliessa voidaan metsäteollisuuden puhdistamolle johtaa jätevettä maksimissaan 24 000 m³/d. Mikäli edellä mainitut määrät ylittyvät tai teknisestä syystä ei voida johtaa jätevesiä teollisuuden puhdistamolle, lupaehto edellyttää, että mereen johdettava jätevesi käsitellään kemiallisesti kaupungin puhdistamolla.

Kuinka tutkitaan jäteveden vaikutus Rauman edustan vesiin?

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy tekee Rauman merialueen tarkkailututkimukset Lounais-Suomen ympäristökeskuksen hyväksymän ohjelman mukaisesti.

Miten jätevesi menee jätevedenpuhdistamolle?

Laitoksella on käytössä 109 jätevesipumppaamoa, joista 10 on sadevesipumppaamoja. Niin sanottuja pääpumppaamoita on kaksi – Sampaanala ja Vähämaa. Kaukovalvontaan on liitetty 76 pumppaamoa.

Lappi on ollut liitettynä viemäriverkostoon vuodesta 2000 lähtien. Eurajoen jätevedet pumpataan Raumalle Eurajoki-Rauma-siirtoviemäri/pumppauslinjaa pitkin.