Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on poistaa, lieventää tai ehkäistä kommunikaatiohäiriöitä (esim. puheen epäselvyys, kielelliset vaikeudet, änkytys) sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia.

Puheterapiassa asiakas saa puheen-, kielen- sekä vuorovaikutuksen taitoja kartoittavan puheterapeutin arvion sekä tarvittaessa sen perusteella laaditun puheterapiasuunnitelman. Kuntouttavana toimintana on mahdollista saada ohjausta ja konsultaatioita lähiympäristön ihmisille, jotta ympäristö oppii toimimaan asiakkaan kommunikointia tukevalla tavalla. Myös lyhyet puheterapiajaksot ovat mahdollisia. Tarvittaessa asiakas ohjataan jatkotutkimuksiin (esim. psykologille, toimintaterapeutille, fysioterapeutille, erikoislääkäreille, erikoissairaanhoitoon tai apuvälinepalveluihin). Puheterapian tavoitteena on asiakkaan mahdollisimman hyvä kommunikaatio- ja toimintakyky jokapäiväisessä elämässä.

Raumalla sosiaali- ja terveystoimialalla puheterapiaa saavat sekä lapset että aikuiset lähinnä tutkimusten, ohjauksen ja lyhyiden puheterapiajaksojen muodossa. Pitemmät terapiat ovat yleensä erikoissairaanhoidon tai Kelan järjestämiä. Myös aikuisilla on mahdollisuus saada puheterapeutin ohjausta sekä tarvittaessa lyhyitä terapiajaksoja.

Puheterapiaan tarvitaan lähete terveydenhuollosta, esim. terveydenhoitajalta, lääkäriltä tai psykologilta.