Sosiaali- ja terveyspalvelut

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on poistaa, lieventää tai ehkäistä kommunikaatiohäiriöitä, kuten puheen epäselvyys, kielelliset vaikeudet ja änkytys sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia.

Puheterapiassa asiakas saa puheen-, kielen- sekä vuorovaikutuksen taitoja kartoittavan puheterapeutin arvion sekä tarvittaessa sen perusteella laaditun puheterapiasuunnitelman. Kuntouttavana toimintana on mahdollista saada ohjausta ja konsultaatioita lähiympäristön ihmisille, jotta ympäristö oppii toimimaan asiakkaan kommunikointia tukevalla tavalla. Myös lyhyet puheterapiajaksot ovat mahdollisia. Tarvittaessa asiakas ohjataan jatkotutkimuksiin esimerkiksi psykologille, toimintaterapeutille, fysioterapeutille, erikoislääkäreille, erikoissairaanhoitoon tai apuvälinepalveluihin. Puheterapian tavoitteena on asiakkaan mahdollisimman hyvä kommunikaatio- ja toimintakyky jokapäiväisessä elämässä.

Puheterapia Nortamon Perhekeskuksessa

Raumalla sosiaali- ja terveystoimialalla puheterapiaa saavat sekä lapset että aikuiset lähinnä tutkimusten, ohjauksen ja lyhyiden puheterapiajaksojen muodossa. Pidemmät terapiat ovat yleensä Kelan kustantamia. Myös aikuisilla on mahdollisuus saada puheterapeutin ohjausta sekä tarvittaessa lyhyitä terapiajaksoja.

Puheterapiaan tarvitaan lähete terveydenhuollosta terveydenhoitajalta, lääkäriltä, psykologilta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta.