1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Perhekeskuksen sosiaalipalvelut ovat raumalaisille lapsiperheille suunnattua palvelua, joka tukee lapsen kasvua ja kehitystä sekä perheiden omaa selviytymistä haastavissa elämäntilanteissa. Työskentelyn tavoitteena on tukea lasten kasvatuksessa, vanhemmuudessa sekä arkirutiinien ja elämän hallinnassa vahvistaen perheen omaa toimintakykyä ja omia voimavaroja. Työskentely perustuu vapaaehtoisuuteen ja ensisijaisesti kaikessa toiminnassa otetaan huomioon lapsen etu.

Perhekeskuksen sosiaalipalveluiden asiakkaana on 0-17 -vuotias lapsi, mutta työskentelyssä huomioidaan ja osallistetaan kaikki perheenjäsenet. Asiakkaaksi voi hakeutua ottamalla yhteyttä itse tai yhteistyötahojen kautta. Yhteydenoton jälkeen palvelun kesto ja tarve sekä palvelukokonaisuus määritellään palvelutarpeen arvioinnissa yhdessä asiakkaan ja perheen kanssa. Palvelu on sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa ja asiakkaalle maksutonta.

Työskentely on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Työskentelyä toteutetaan aina kunkin lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tarpeita kartoitetaan palveluntarpeen arviossa ja tukitoimien kokonaisuudesta tehdään asiakkaalle tavoitteet sisältävä suunnitelma. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan jatkuvasti työskentelyn aikana.

Perhekeskuksen sosiaalipalveluissa työskentelee kolme lapsiperheiden kotipalvelun työntekijää, kolme perhetyöntekijää, kaksi sosiaaliohjaaja, kaksi sosiaalityöntekijää, ammatillinen tukihenkilö sekä perheneuvonnan psykologi. Lisäksi työskentelyssä hyödynnetään yksilöllisen tarpeen mukaan ja ensisijaisesti perheen suostumuksella perhekeskuksen terveydenhuollon ammattilaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden ammattitaitoa.

Palvelut

Palvelutarpeen arvio

Jokaisella asiakkaalla on oikeus saada palveluntarpeen arviointi, ellei sen tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. Arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa ja läheisensä sekä muiden toimijoiden kanssa. Palvelutarpeen selvittämisen perusteella arvioidaan, onko lapsella, nuorella tai hänen perheellään tuen tarvetta. Tarvittaessa ja ensisijaisesti perheen suostumuksella mukaan arviointiin otetaan myös muita ammattilaisia.  Arvioinnissa otetaan huomioon mukana olevien ammattilaisen, asiakkaan, hänen vanhempiensa sekä perheensä näkemykset tuen tarpeesta. Arvioinnin aikana selvitetään lapsen erityisen tuen tarvetta ja nimetään hänelle omatyöntekijä.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.

Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella niille henkilöille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen edellä mainituista tehtävistä ja toiminnoista.

 Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää seuraavanlaisissa tilanteissa:

  • pelkkä siivouksen ja kuljetuksen tarve
  • äkilliset sairaustapaukset (lapsen äkillinen sairastuminen tilanteessa, jossa vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta)
  • kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai harrastuksen vuoksi
  • henkilökohtaisen avustajan tarve
  • työssäkäyvien vanhempien lastenhoitotarve (mm. iltapäivähoito ja loma-ajat)
  • vanhempien yhteisen ajan vuoksi

Perhetyö

Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vastaava henkilö, tarvitsevat tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi.

Kasvatus- ja perheneuvonta

Kasvatus- ja perheneuvonnan tehtävänä on edistää lapsen hyvinvointia, yksilöllistä kasvua ja myönteistä kehitystä, tukea vanhemmuutta sekä vahvistaa lapsiperheiden suoriutumista ja omia voimavaroja. Työn tavoitteena on lapsen kehityksen tukeminen vanhemmuutta ja perhesuhteita vahvistamalla. Kasvatus- ja perheneuvonta pitää sisällään lasten kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta, asiantuntijaneuvontaa sekä muuta tukea. Kasvatus- ja perheneuvontaa toteuttavat kasvatus- ja perheneuvonnan vastaanotoilla sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen asiantuntijat tarpeen mukaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Palvelu on tarkoitettu 0–17-vuotiaille lapsille perheineen. Asiakkaana voivat olla perheen lapsi ja/tai vanhemmat yhdessä tai erikseen siten, että työskentelyn kohteena on aina myös perhesuhteet.

Sosiaaliohjaus

Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä.

Sosiaalityö

Sosiaalityöllä tarkoitetaan asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa rakennetaan yksilön, perheen tai yhteisön tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus, sovitetaan se yhteen muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja seurataan sen toteutumista ja vaikuttavuutta. Sosiaalityö on luonteeltaan muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia, vahvistaa yksilöiden ja perheiden omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta.

Tukisuhdetoiminta

Tukiperhe ja tukihenkilötoiminta voi olla yhtenä tukimuotona perheen kuormittavassa elämäntilanteessa. Tukisuhdetoiminta mahdollistaa sen, että lapsen elämään tulee lisää välittäviä ja turvallisia aikuisia, joilla on aikaa lapselle.