1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kehitysvammaisten asumispalvelut

Kehitysvammaisille henkilöille on erilaisia asumisvaihtoehtoja.

Kotona asuminen

Kotona asumista tuetaan erilaisin tukitoimin, kuten päivätoiminnalla, tilapäisellä perhe- tai asuntola-asumisella, työtoiminnalla ja asunnon muutostöillä.

Tuettu asuminen

Tuetussa asumisessa kehitysvammainen asuu omassa asunnossa, jossa käy tarvittaessa ohjaaja. Itsenäiseen asumiseen on tarjolla tukea Kannastuvassa, Samppustenkodossa sekä itsenäisen asumisen tuen ohjaajalta. Ohjauksella tuetaan asiakkaan itsenäistä asumista sekä elämänhallintaa hänen omassa kodissaan.

Itsenäisen asumisen tuki

Itsenäisen asumisen tuki on kokonaisvaltaista tukea elämänhallintaan mahdollistaen omassa kodissa asumisen kehitysvammaisille ja muuta erityistä tukea tarvitseville.

Ohjattu asuminen

Ohjattua asumista on tarjolla Raumalla Samppustenkodossa ja tarvittaessa erityisin perustein Rauman ulkopuolella. Ohjatussa asuntolassa henkilökunta ei ole paikalla yöaikaan.

Autettu asuminen

Autetussa asumisessa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Rauman kaupungilla on oma autetun asumisen yksikkö, Kinnonkoto. Lisäksi palveluja ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta ja erityisperustein oman seutukunnan ulkopuolelta.

Kehitysvammaisten erityishuolto

Rauman kaupunki tuottaa erityishuoltopalveluja ja erityisosaamista, kuten kuntoutusohjausta, asumista, työtoimintaa ja sosiaalityöntekijän palveluja kehitysvammaisille sekä oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitseville. Lisäksi kaupunki ostaa erityishuoltopalveluja Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluista ja yksityisiltä palvelun tuottajilta sekä muilta kunnilta

Palvelujen piiriin tullaan ensisijaisesti  kaupungin vammaispalvelujen  kautta. Yhteyttä voi ottaa sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan, joka tekee tarvittaessa ensikäynnin asiakkaan luo sekä laatii palvelusuunnitelman.

Asiakkaat käyttävät ensisijaisesti normaali- ja lähipalveluja, kuten neuvolaa ja omalääkäriä, päivähoitoa ja terveydenhuoltoa. Tarvittaessa asiakkaat ohjataan erityispalvelujen piiriin.

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta

Kehitysvammaiselle henkilölle järjestetään erityishuollon osana päivä- ja työtoimintaa, jonka tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten yhteiskunnallista sopeutumista sekä tarjota heille mielekästä työtä ja toimintaa.

Muita tarjolla olevia toimintoja ovat avotyötoiminta, tuettu työ ja avoimet työmarkkinat. Avotyötoiminnalla tarkoitetaan tavallisella työpaikalla tehtävää työtä, josta maksetaan työosuusrahaa.

Toimintakeskus Toimelassa työskentelee aikuisia kehitysvammaisia. Työ on kuntouttavaa toimintaa, jolla tuetaan kehitysvammaisen sosiaalisia taitoja ja itsenäisyyttä.

Lisätietoja Kinnonkodosta ja Kannastuvasta

Lisätietoja Toimintakeskus Toimelasta

Lisätietoja Samppustenkodosta