1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut perustuvat asetukseen, joka on annettu sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista. Lasku maksuista lähetetään asiakkaalle jälkikäteen. Laskuja ei voi maksaa paikan päällä. Jos lasku on virheellinen, soita siihen Rauman kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden yksikköön, josta lasku on lähetetty. Puhelinnumero löytyy laskusta.

Lasku voidaan lähettää myös suoraan pankkiin verkkolaskuna eli e-laskuna. Jos haluat saada laskusi verkkolaskuna, valitse omassa pankissasi lähettäjäksi Rauman kaupunki sosiaali- ja terveyspalvelut. Voit tehdä omassa pankissasi myös suoramaksusopimuksen, jolloin lasku veloitetaan tililtäsi eräpäivänä.

Maksuajan myöntäminen

Maksulle voidaan myöntää lisää maksuaikaa, jos lasku ei ole ehtinyt erääntyä. Maksuaika on korollista.

Voit valita, kuinka monessa erässä ja minkä suuruisissa erissä maksat laskusi eräpäivään mennessä. Käytä maksaessasi samaa viitenumeroa. Jos laskua ei makseta eräpäivään mennessä, lasku siirtyy Suomen Kuntaperintä Oy:n perittäväksi aikaisintaan 14 päivää laskun erääntymisestä.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu

Jos varattua aikaa ei käytetä tai peruta, peritään siitä maksu 51,50 euroa. Aika tulee perua edellisenä arkipäivänä klo 15 mennessä. Maksua ei peritä silloin, kun peruuttamatta jättämiselle on hyväksyttävä syy. Tämä koskee kaikkia maksullisia ja maksuttomia terveydenhuollon vastaanottopalveluja ja sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikaisia hoito- tai asumispalvelupaikkoja, jos asiakas on ilman hyväksyttävää syytä ja aikaa tai paikkaa perumatta jäänyt saapumatta palvelun piiriin. Maksua ei peritä mielenterveystyön tai päihdehuollon palveluista.

Asiakasmaksujen alentaminen ja perimättä jättäminen

Laskuun voi hakea muutosta tekemällä hakemuksen. Asiakkaalla on oikeus muutoksenhakuun, mikäli lasku on osoitettu hänelle tai hänen edustamalle henkilölle tai lasku vaikuttaa välittömästi asiakkaan oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun. Asiakas voi hakea maksun alentamista tai perimättä jättämistä, jos maksun periminen vaarantaa toimeentulon edellytyksiä. Hakemukseen tulee liittää tuloselvitys liitteineen. Asiakasmaksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä tehdään päätös oikaisuvaatimusohjeineen.

Lomake palautetaan postitse osoitteeseen Sosiaali- ja terveystoimiala, PL 283, 26101 Rauma tai toimitetaan Palvelupiste Pyyrmanniin.

Oikaisuvaatimusohjeet

Jos asiakas haluaa tehdä oikaisuvaatimuksen laskun alentamis- tai perimättä jättämishakemuksesta tehtyyn päätökseen, se tulee tehdä 30 päivän kuluessa siitä, kun asiakas on saanut päätöksen tiedoksi. Päätös katsotaan saapuneeksi 7. päivänä sen lähettämisestä, ellei muuta näytetä. Päätöksen saapumispäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksen käsittely on asiakkaalle maksutonta. Laskuun ei voi hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Jos asiakkaan puhevaltaa käyttää laillinen edustaja tai asiamies tai jos oikaisuvaatimuksen laatii joku muu henkilö, tulee hakemuksessa olla myös hänen nimensä ja yhteystietonsa.

Oikaisuvaatimus voi olla vapaamuotoinen kirje, jossa on

  • perustelut, miksi oikaisua tai muutosta vaaditaan päätökseen
  • laskun tiedot (laskunumero, maksajan etunimet ja sukunimi)
  • kopio laskusta, jos mahdollista
  • asiakirjat, joihin asiakas vetoaa, jos niitä ei ole toimitettu aiemmin
  • omat yhteystietosi

Oikaisuvaatimus osoitetaan Rauman sosiaali- ja terveystoimialalle. Oikaisuvaatimus toimitetaan joko sähköisesti: kirjaamo.sote@rauma.fi, postitse: Rauman Sosiaali- ja terveystoimiala, PL 283, 26101 Rauma tai toimitetaan Palvelupiste Pyyrmanniin.