Asiakasmaksut

Pääosa sosiaali- ja terveystoimialaan kuuluvien palvelujen asiakasmaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/92) sekä sen nojalla annetussa asetuksessa.

Asiakasmaksulaissa säädetään myös, että palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Maksujen enimmäismäärät säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asetuksessa (912/92).

Työterveyshuollon asiakasmaksuista ei asetuksissa anneta enimmäismääriä, vaan noudatetaan erikseen hyväksymiä taksoja. Asiakasmaksulain mukaan työnantajilta työterveyshuoltopalveluista perittävien maksujen ja korvauksien määrästä terveyskeskus voi päättää siten, että maksujen perusteina käytetään hyvän työterveyshuoltokäytännön toteuttamisesta aiheutuvia tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia.

Kansanterveyslain 21 §:ää, asiakasmaksulakia ja -asetusta ei sovelleta ympäristöterveydenhuoltoon. Ympäristöterveydenhuollon maksut on määritelty vastaamaan toiminnasta syntyviä kustannuksia ja maksut hyväksytään vuosittain. Muista ympäristöterveydenhuollon maksuista säädetään terveydensuojelulaissa (763/1994), elintarvikelaissa (23/2006), eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetussa laissa (1195/1996) sekä eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009).

Terveydenhuollon maksukatto

Vapaakorttien myöntäminen on keskitetty yhteen toimipisteeseen, jonka puhelinnumero on 044 403 5218. Maksukattoon liittyviä dokumentteja voi jättää Rauman terveyskeskuksen pääaulassa sijaitsevaan neuvontaan.

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäville potilas- ja asiakasmaksuille on säädetty maksukatto. Maksukaton (683 euroa) täyttymisen jälkeen palvelut ovat maksuttomia lukuun ottamatta lyhytaikaista laitoshoitoa, jonka hoitopäivämaksu putoaa 48,90 eurosta 22,50 euroon. Maksukaton kertymäkausi on kalenterivuosi.

Maksukaton laskentaan sisältyvät palvelut ovat kunnallisten laitosten seuraavat maksut:

 • käyntimaksut ja vuosimaksut terveyskeskuslääkärin vastaanotolle
 • yksilökohtainen fysioterapia
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon laitosmaksu
 • sairaalan poliklinikkamaksu
 • päiväkirurgian maksut
 • sarjahoidon maksut

Muut maksut eivät kerrytä maksukattoa.  Ulkopuolelle kunnallisista maksuista jäävät esimerkiksi terveyskeskuksessa perittävät seuraavat maksut

 • todistusmaksut
 • sakkomaksut peruuttamatta jätetyistä ajanvarausvastaanotoista
 • kotisairaanhoidon maksut
 • hammashuollon maksut
 • pitkäaikaisen laitoshoidon maksut

Maksukaton täyttymisen jälkeen saa niin sanotun vapaakortin, jonka antaa laitos, jossa maksukatto täyttyi. Vapaakortti on voimassa kyseisen vuoden loppuun. Seuraava kertymäkausi alkaa seuraavan vuoden alusta.

Säilytä kuitit, koska vapaakortin saamiseksi on asiakkaan pyydettäessä esitettävä myös alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista.

Ohje laskun muutoksenhakuun

Palvelun maksuun voi hakea muutosta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain perusteella.

11 § Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen (13.3.2003/221)  

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että:

 1.  muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 1 momentissa tarkoitetuilla perusteilla; tai
 2. maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen.

 

Muutosta haetaan lomakkeella, jonka  voi noutaa Palvelupiste Pyyrmanista tai tulostaa tämän sivun lomakkeista.

Lomake palautetaan postitse osoitteeseen Sosiaali- ja terveystoimiala, PL 283, 26101 Rauma tai toimitetaan Palvelupiste Pyyrmanniin.