1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan.

Asiakkaalla on oikeus

 • saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioonotetuksi sosiaalihuollon toteutuksessa kunnioittaen hänen yksityisyyttään sekä itsemääräämis- ja osallistumisoikeuttaan.
 • saada ymmärrettävällä tavalla selvitys palvelu- ja toimenpidevaihtoehdoista sekä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.
 • saada päätös tai sopimus sosiaalihuollon järjestämisestä.
 • saada palvelu- ja hoitosuunnitelma sosiaalihuollon toteutuksesta.
 • saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja ja tarvittaessa pyytää oikaisemaan ne.
 • saada tietää miksi ja mihin tarkoitukseen häntä koskevia tietoja tarvitaan.
 • tehdä muistutus kohtelustaan pääsääntöisesti kirjallisesti sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä.

Terveydenhuollon potilaan asema ja oikeudet

Terveydenhuollon potilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun potilaan asemasta ja oikeuksista säädetyn lain nojalla. Hoitoon tarvitaan potilaan suostumus, ja sen on tapahduttava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa.

Potilaalla on oikeus

 • saada tiedot hänen terveydentilastaan, hoidon laajuudesta, riskitekijöistä ja hoidon vaihtoehdoista. Tarvittaessa on järjestettävä tulkkaus.
 • hoitoon pääsyyn ja hoitoa jonottamaan joutuvalle on ilmoitettava hoitoon pääsyn ajankohta.
 • tarkistaa hänestä potilasasiakirjoihin merkityt tiedot ja tarvittaessa pyytää oikaisemaan ne.
 • tulla kuulluksi alaikäisenäkin.

Hoitoon tyytymätön voi tehdä muistutuksen hoitolaitokselle.

Potilasasiamiehen tehtävät ja yhteystiedot 

Asiakas- ja potilasturvallisuus

Asiakas- ja potilasturvallisuuden tavoitteena on asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelmallinen edistäminen riittävät resurssit huomioiden. Tarkoituksena on, että asiakas tai potilas saa tarvitsemansa ja oikean hoidon tai palvelun, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Sosiaali- ja terveystoimialan keskeisenä tavoitteena on turvata asiakkaiden ja potilaiden turvallisuus, turvallinen hoito ja fyysinen ympäristö sekä henkilöstön työturvallisuus. Potilasturvallisuuteen kuuluvat lisäksi hoidon turvallisuus, lääkehoidon turvallisuus sekä lääkinnällisten laitteiden laiteturvallisuus.

Sosiaali- ja terveystoimialalla seurataan haittatapahtumien esiintymistä HaiPro-ohjelmalla, jotta kehittämistä voidaan suunnata ongelmallisiin alueisiin. Tavoitteena on muuttaa prosessia aina siten, että sama virhe ei toistu. Toimialan asiakas- ja potilasturvallisuuden työryhmä kokoontuu säännöllisesti. Vakavat tapaukset raportoidaan valtakunnallisiin järjestelmiin.