Potilas- ja sosiaaliasiamies

Potilasasiamies

Potilasasiamies antaa asiakkaalle / potilaalle tietoa hänen oikeuksistaan joko puhelimitse tai sovitulla tapaamisella. Tarvittaessa hän avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Mikäli potilaan hoidossa tai kohtelussa on ilmennyt ongelmia, toivomme potilaan keskustelevan asiasta ensin kyseisen lääkärin tai hoitajan kanssa. Ongelmat voidaan usein ratkaista keskustelemalla siellä, missä asiat ovat tapahtuneet.

Potilaalla on mahdollisuus myös tehdä hoidosta muistutus. Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai muistutuslomakkeelle. Muistutuksen tekeminen ei rajoita oikeutta kanteluun aluehallintoviranomaiselle (LSAVI) tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (VALVIRA). Jos potilas epäilee hoitovahinkoa, on hänellä oikeus tehdä vahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle tai Lääkevahinkovakuutuspoolille.

Asiakkaan ja potilaan oikeuksiin liittyvät lomakkeet

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies neuvoo asiakasta sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa ja avustaa mm. muistutuksen tekemisessä.  Neuvonta liittyy sosiaalihuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksiin. Sosiaaliasiamieheltä saat puolueetonta tietoa eri sosiaalihuollon lakien soveltamisesta ja asuinkuntasi käytännöistä sosiaalihuollossa. Asiat voivat liittyä kunnan tuottamiin sosiaalipalveluihin tai kunnan ostamiin yksityisiin sosiaalipalveluihin.

Muistutus

Jos koet, että sinua on kohdeltu huonosti, sinulla on oikeus tehdä asiasta muistutus. Muistutuksen tarkoitus on, että asiaan kiinnitetään huomiota ja sinua kohdellaan jatkossa paremmin.

Muutoksen haku

Jos olet saanut kielteisen päätöksen, etkä ole tyytyväinen, voit hakea siihen muutosta. Älä tee muistutusta, sillä se ei auta asiaasi. Tee sen sijaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle oikaisuvaatimus. Jos se ei tuota toivottua tulosta, voit tehdä valituksen hallinto-oikeudelle. Tarvittaessa voit kysyä sosiaaliasiamieheltä neuvoa muutoksenhakuun liittyvissä asioissa.