1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Avustuksen myöntämisen yleiset ehdot (Sote 7.2.2012 § 39)

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta-avustukset on tarkoitettu järjestöille, joiden toiminta edistää asukkaiden omatoimisuutta ja osallistumismahdollisuuksia sekä edistää asukkaiden toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia. Toiminta-avustuksilla tuetaan toimintaa, joka on sosiaali- ja terveystoimen palveluja korvaavaa, täydentävää tai tukevaa.

Avustusta voi saada raumalainen yhdistys  sekä maakunnallisen tai valtakunnallisen järjestön itsenäinen alaosasto, joka toimii Raumalla. Yhteisön tulee osoittaa näyttöä toiminnastaan vähintään yhden vuoden ajalta.

Avustusten ulkopuolelle rajataan se yhdistyksen toiminta, jonka kaupunki on kilpailuttanut ja/tai jota kaupunki ostaa hakijalta. Mikäli järjestö saa anomaansa toimintaa varten rahoitusavustusta Raha-automaattiyhdistykseltä, sosiaali- ja terveysvaliokunta ei tue kyseistä toimintaa toiminta-avustuksen määrärahoilla.

Avustusta myönnetään enintään anottu summa ja sitä voi saada samaan tarkoitukseen vain yhdeltä kaupungin toimijalta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää vuosittain sosiaali- ja terveysjärjestöjen kesken käytettävissä olevan määrärahan suuruuden.

Avustuksen hakeminen

Rauman kaupunki julistaa avustukset haettaviksi yhteiskuulutuksella kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelemät avustukset ovat haettavissa keväisin.
Vuoden 2022 avustukset on haettava 31.3.2022 klo 16 mennessä.

Avustuksen saaminen edellyttää, että hakulomake liitteineen on saapunut määräaikaan mennessä kuulutuksessa mainittuun paikkaan ja hakemus on asianmukaisesti täytetty sekä virallisesti allekirjoitettu. Viralliset nimenkirjoittajat on todistettava ajan tasalla olevalla yhdistys-rekisteriotteella.

Myöhästyneitä avustushakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakija voi halutessaan tarkistaa sosiaali- ja terveystoimialalta, että hakemus on saapunut perille. Hakija voi myös täydentää hakemustaan kohtuullisen ajan kuluessa.

Hakemus ja liitteet

Hakemuslomake on saatavana sähköisesti Rauman kaupungin www-sivuilta tai kaupungin palvelupiste Pyyrmannista, Valtakatu 2. Kuoreen tulee laittaa merkintä ”Soten toiminta-avustushakemus”.

Hakemukseen on liitettävä:

  • Järjestön toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan
  • Järjestön toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintakaudelta
  • Tiedot edellisen vuoden avustuksen käytöstä

Avustuksen maksaminen ja käytön seuranta

Avustukset maksetaan hakijan tilille oikaisuvaatimusajan jälkeen. Avustusta saava yhteisö sitoutuu siihen, että kaupungin viranomainen voi tarvittaessa tarkastaa avustuksen saajan tilit ja hallinnon. Allekirjoittaessaan hakemuksen hakija sitoutuu suorittamaan sosiaali- ja terveystoimialalle takaisin maksetun avustuksen, mikäli avustuksen myöntämispäätös kumotaan.

Jos tukea saanut yhdistys ei jätä uutta toiminta-avustushakemusta, yhdistyksen tulee tehdä selvitys edellisen vuoden toiminta-avustuksen käytöstä 31.3.2022 mennessä. Selvitykseksi katsotaan yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös, jotka on toimitettu määräaikaan mennessä. Jos vaadittavia selvityksiä ei tehdä määräaikaan mennessä, peritään avustus takaisin kaupungille ja hakijalle ei myönnetä uutta avustusta.

Mikäli toiminta, johon avustus on myönnetty, ei toteudu tai se on toteutunut esitettyä huomattavasti suppeampana, kaupunki voi periä avustuksen osittain tai kokonaan takaisin.

Tarkemmat toiminta-avustusten myöntämisen kriteerit

Jaettavat avustukset määräytyvät pisteytyksen mukaan seuraavasti:

  • Järjestön toiminta korvaa soten palveluja 3 pistettä
  • Järjestön toiminta täydentää soten palveluja 2 pistettä
  • Järjestön toiminta tukee soten palveluja 1 piste

Pisteelle lasketaan euromääräinen arvo talousarviossa varatun määrärahan puitteissa siten, että määräraha jaetaan järjestöjen saamalla yhteispistemäärällä.