Kaupungin myöntämät helpotukset koronaepidemian aikana

Rauman kaupunki haluaa tukea omalta osaltaan elinkeinoelämän, kolmannen sektorin ja palvelujen käyttäjien toimintaedellytyksiä poikkeusolojen aikana.

Kaupunginhallitukselle esitettävä kokonaisuus sisältää linjaukset maksuaikakäytäntöihin, sopimuksiin ja avustuksiin, tilavuokriin sekä asiakasmaksuihin.

Yrityspalvelut 

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto ovat valmistelleet rahoitusmallin yksinyrittäjille. Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta rahoitusta koronaepidemian aiheuttamiin vaikeuksiin. Tukea myöntävä kunta varmistaa, että tuki on kohtuullinen yritystoiminnan laajuuteen nähden. 

Yksinyrittäjille suunnatun tuen osalta Rauman kaupungin tulee tehdä avustuksen jakamista koskeva toimeksiantosopimus. Sopimuksen hyväksyminen delegoidaan kaupunginjohtajalle. 

Rauman kaupunkikehitys on käynnistänyt toimet tukeakseen alueen yrityksiä kriisistä selviytymisessä. Yhteistyötä tehdään myös Rauman kauppakamarin ja Rauman Yrittäjien kanssa. Esimerkiksi rahoitukseen ja työntekijöiden asemaan liittyvät kysymykset sekä yrittäjän oma jaksaminen vaikeuksien keskellä ovat toiminnan keskiössä. 

 • Yrittäjien uusista liiketoiminta-avauksista kerrotaan Facebookissa Mainoskatko!-sivulla 
 • Yrittäjiä kehotetaan hyödyntämään Rauman kaupungin matkailun Visitrauma-sivuston verkkokauppaa  
 • Yrityskummiverkostosta on ilmoittautunut viisi yrityskummia sparraamaan vaikeuksiin joutuneita yrittäjiä 
 • Palvelualan ja erikoiskaupan sekä teollisuuden ja alihankinnan pk-yrityksille suunnitellaan jatkossakin webinaareja 
 • Rauman kaupungin nettisivuilla kaupunkikehityksen osiossa on Koronavirustietoa yrityksille -sivu, johon on koottu yrityksille ja yrittäjille hyödyllistä tietoa eri toimijoilta koronaviruksen aiheuttamiin tilanteisiin 

Yritysneuvontaa annetaan poikkeusolojen aikana puhelimitse, sähköpostitse ja Teams-verkkoneuvotteluja hyödyntäen. 

Laskutus

Kaupunki tekee toiminnallisia muutoksia keventääkseen kuntalaisten ja yritysten taloudellisia paineita. 

 • Ostolaskujen osalta nykykäytännössä eräpäivävaihtelu on 7-30 päivää. Toistaiseksi kaupunki hyväksyy laskut välittömästi niiden saavuttua, jolloin ne saadaan siirrettyä viipymättä maksuun eräpäivästä riippumatta. Näin laskuttajat saavat pääomansa huomattavasti nykyistä nopeammin ja palveluntuottajien maksuvalmius parantuu. 
 • Rauman kaupungin lähettämien laskujen maksuehto on normaalisti 14 päivää. Asiakkaan maksuaika pitenee välittömästi 30 vuorokauteen ja erikseen sovitusti enintään 24 kuukauteen. 
 • Pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuviin kiinteisiin eräpäiviin, kuten maanvuokriin, ei pääsääntöisesti tehdä muutoksia. Maksuaika voidaan kohtuullistaa tarvittaessa eräpäivän siirroilla tai maksusopimuksella. 
 • Yksityisoikeudellisissa saatavissa, kuten jäte- ja vesilaskuissa, eräpäivää voi siirtää kolmella kuukaudella.
 • Maksusopimuksen maksimiaika rajataan 24 kuukauteen.
 • Avoimet saatavat siirretään 14 vuorokauden kuluttua eräpäivästä Sarastia Kuntaperinnälle. Lykkäyspyyntö on esitettävä ennen siirtoa. Siirron jälkeen maksusopimukset tehdään Sarastian kanssa. 

Asiakasmaksut 

Kaikissa asiakasmaksuissa noudatetaan kaupungin linjausten mukaisesti myyntilaskutukseen tehtäviä joustotoimenpiteitä. 

 • Varhaiskasvatusmaksusta saa hyvityksen 13.4.2020 alkaen, mikäli lapsi on poissa päiväkodista tai perhepäivähoidosta yhtäjaksoisesti vähintään kaksi viikkoa ja poissaolo on ennalta ilmoitettu. Tämä käytäntö jatkuu valmiuslain voimassaoloajan. Lapsen ilmoitetut tunnit ja hyvitettävät tunnit yhteensä eivät saa ylittää asiakasmaksusopimuksella varattuja tunteja. Maksu peritään joko ilmoitettujen tai toteutuneiden tuntien, näistä suuremman, mukaisesti. 
 • Ne perheet, jotka Rauman kaupunginhallituksen 23.3.2020 tekemän päätöksen §148 mukaisesti jo saavat hyvityksen huhtikuun varhaiskasvatusmaksusta, edellä esitetty hyvityskäytäntö jatkuu 1.5.2020 alkaen.
 • Poikkeusolojen aikana perheellä on mahdollisuus valita myös hoitopaikkatakuu, jonka ajalta varhaiskasvatusmaksua ei peritä lainkaan. Poikkeusolojen hoitopaikkatakuun edellytyksenä on, että varhaiskasvatus keskeytetään vähintään kolmeksi kuukauden ajaksi. Perhepäivähoidossa hoitopaikkatakuu on ehdollinen. Poikkeusolojen aikaisen hoitopaikkatakuun voi ottaa käyttöön 1.4.2020 alkaen.
 • Samalla kaupunginhallitus suosittaa voimakkaasti, että varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajat noudattavat omalta osaltaan annettua suositusta.
 • Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan maksua ei peritä, mikäli lapsi on poissa toiminnasta ja vanhemmat tai muut huoltajat muulla tavoin pystyvät järjestämään lapsen hoidon valtioneuvoston asetuksen, varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevien väliaikaisten rajoitusten ollessa voimassa. Lapsen osallistuessa iltapäivätoimintaan laskutetaan toteutuneiden hoitopäivien mukaan.
 • Avoimen varhaiskasvatuksen osalta kaupunginhallitus päättää, että niille perheille, jotka ovat maksaneet Avoin päiväkoti Sinilinnun kevätkauden täyden maksun maksaneille perheille palautetaan 20 euroa. Varhaiskasvatuskerhomaksuja (lapset ilman aikuista) ei laskuteta kevään 2020 osalta.
 • Kansalaisopiston jääneitä kurssikertoja ei korvata, eikä kurssimaksuja palauteta. Kurssit aloitetaan uusina syksyllä.
 • Musiikkiopiston opetuksessa sekä taiteen perusopetuksessa yleisessä oppimäärässä (kuvataide-, käsityö- ja teatterikoulu) on siirrytty etäopetukseen, joten maksuhyvityksiin ei ole tarvetta.
 • Mikäli poikkeusolojen määräyksen vuoksi tapahtuman järjestäminen estyy kaupungilta vuokratuissa tiloissa, pyritään ensisijaisesti neuvottelemaan tapahtumalle tai tilaisuudelle vaihtoehtoinen järjestämispäivä.
 • Sivistystoimialan alaisten pääsymaksujen, kausilippujen sekä korttien, kirjaston laina-aikojen ja taiteenperusopetusta antavien yksiköiden lukukausimaksuja koskevien yksittäistapauksien osalta päätäntävalta on palveluyksikön vastaavalla. 

Sopimukset 

Poikkeusolojen taloudellinen vaikutus sopimussuhteeseen tulee dokumentoida. Jokainen toimiala kerää toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset sen mukaisesti, kun toimenpiteitä tehdään. Vastuu tietojen keräämisestä on toimialojen talous- ja hallintopäälliköillä. 

 • Lähtökohtana on, että kaupunki neuvottelee niiden tahojen kanssa, joiden sopimukseen perustuva toimitusvelvoite on mahdoton poikkeustilan vuoksi.  
 • Kaupunki harkitsee kriittisesti puuttumista sellaisiin koronaepidemian aiheuttamiin sopimushäiriöihin, jotka voivat aiheuttaa sopimuksen kohteena olevan toiminnan päättymisen. 

Avustukset 

Kaupunginhallituksen myöntämien avustusten hakuaikaa on pidennetty 29.5.2020 saakka. Hakemusten käsittelyssä tullaan huomioimaan muun muassa kolmannen sektorin toimintaedellytykset koronaepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa.  

Jotta yhdistysten tai yhteisöjen toiminnan jatko ei vaarannu Raumalla, sopimusperusteiset avustukset pidetään poikkeusoloista huolimatta edelleen voimassa. Sivistysvaliokunnan päätöksellä vuosittain jaettavat avustukset jaetaan normaaliin tapaan vakiintuneen aikataulun mukaisesti. Mikäli avustusten käyttötarkoitus olennaisesti muuttuu poikkeusoloista johtuen, tulee käyttötarkoituksen muutoksesta neuvotella avustuksen myöntäjän kanssa. 

Sivistystoimialan avustusten takaisinperinnässä noudatetaan sivistysvaliokunnan päättämiä avustusohjeita kuitenkin siten, että 

 • Vuodelle 2020 myönnettyjä avustuksia ei peritä takaisin poikkeusolojen aikana eikä niiden päätyttyä, mikäli avustuksen käyttötarkoitusta on tarvittaessa muutettu tai käyttöaikaa pidennetty. Avustuksen käyttötarkoituksen muuttamisesta ja käyttöajan pidentämisestä enintään vuodella päättää toimialajohtaja kirjallisen hakemuksen perusteella. 
 • Mikäli avustuksen saajan vuosikokous on poikkeusolojen vuoksi peruuntunut tai siirretty, voidaan avustushakemuksen pakollisena liitteenä hyväksyä viimeisin valmistunut tilinpäätös. Mikäli hakijan toiminta on olennaisesti muuttunut, eikä tilinpäätös ja vanha toimintasuunnitelma ja talousarvio vastaa tämän hetken toimintaa, on hakija velvollinen antamaan selvityksen, josta ilmenee toiminnan nykytila. 
 • Poikkeusolojen vuoksi, järjestettäessä muita kuin digitaalisia tapahtumia ja toimintoja, joihin on myönnetty kaupungin avustus, tulee noudattaa annettuja yleisiä viranomaisohjeita ja pidättäytyä yleisötapahtumien järjestämisestä ainakin 30.5.2020 asti. 
 • Avustuksen saajilta edellytetään poikkeusolojen suositusten noudattamista muun muassa harjoitusten ja tapaamisten järjestämisessä. Toiminta-avustukset voidaan periä takaisin, mikäli näin ei toimita. 
 • Avustusten käyttötarkoituksen ja käyttöajan muutosta ja mahdollista takaisinperintää koskeva toimivalta siirretään kuluvan vuoden ajaksi toimielimeltä toimialajohtajalle. 

Tilavuokrat 

Rauman kaupunki käyttää omistamiaan tiloja pääsääntöisesti itse. Ulosvuokrattua tilaa on kaupunginteatterilla, merimuseolla ja jäähallilla Lukko Oy:llä. Näiden lisäksi on muutamia kymmeniä pienehköjä tiloja. Lisäksi kaupungin suorassa omistuksessa on noin 100 vuokra-asuntoa. 

Ulosvuokratuissa tiloissa on muun muassa asuntoja, erilaisia kokoontumistiloja, liike- ja ravintolatiloja, varastoja. Vuokralaisina näissä on yksityishenkilöitä, yrityksiä ja yhdistyksiä. 

Sivistystoimialalla on kaupungin kulttuuri- ja liikuntalaitoksissa ulkopuolisia toimijoita vuokralla. Tiloissa toimii kahvila-, ravintola- sekä terveys- ja liikunta-alan yrittäjiä. Vuokrasopimuksiin liittyy usein kaupungin palvelua tukevaa palvelutuotantoa. Tilojen sulkeuduttua liiketoiminnan pyörittäminen on estynyt. Näiden vuokrasopimusten osalta ehdotetaan, että vuokraa ei peritä siltä ajalta, kun valtio on määrännyt tilat suljettavaksi. 

 • Rauman kaupunki voi vuokralaisen erillisestä pyynnöstä siirtää vuokranmaksua kolmen kuukauden osalta. Tällöin siirretyille vuokrille laaditaan yksilöllinen maksuaikataulu takaisinmaksusopimuksineen ja annetaan enintään 12 kuukauden takaisinmaksuaika. Tämä linjaus ei koske vuokra-asuntoja.
 • Palveluntuottajien vuokraa ei peritä siltä ajalta, kun valtio on määrännyt tilat suljettavaksi. 

Kaupunkikonserni 

Kaupunki toimii toiminnallisesti kaupunkikonsernina siten, että konserniin kuuluvien yhteisöjen tulee pääsääntöisesti pyrkiä noudattamaan samansuuntaisia linjauksia emokaupungin kanssa.  

Vaikka esimerkiksi yhteisön toimiala tai asema hankintayksikkönä ei mahdollista kaikissa tilanteissa yhdenmukaista menettelyä emokaupungin kanssa, konserniyhteisöjen tulisi pyrkiä ottamaan soveltuvin osin huomioon laaditut linjaukset vähintäänkin siten, että emokaupungin ja konserniyhteisöjen toiminnalliset valinnat eivät olisi täysin ristiriidassa keskenään.