Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelujen tavoitteena on turvata raumalaisille ikäihmisille itsenäinen elämä mahdollisimman kauan omassa kodissa tai palveluasunnossa ja turvata palvelut niitä tarvitseville.

Neuvontaa ja ohjausta ikäihmisille

  • Rauman Palvelutorin neuvontapuhelin, puh. 040 833 0802, maanantaista torstaihin klo 8-16 ja perjantaisin klo 8-15.
  • Valtakunnallinen kriisipuhelin, puh. 09 2525 0111, päivystää 24/7.
  • Rauman koronapuhelin, puh. 044 403 5234, joka päivä klo 9-15.

Vanhuspalvelut toteutti marraskuussa 2021 asiakastyytyväisyyskyselyn

Rauman vanhuspalvelut suorittaa kahden vuoden välein asiakastyytyväisyyskyselyn asiakkaille, omaisille ja läheisille sekä kaupungin omissa että yksityisissä palveluyksiköissä. Vuonna 2021 kysely suoritettiin 1.-14.11. Kysely suunnattiin sekä lyhytaikaishoidon että tehostetun palveluasumisen asiakkaille, omaisille ja läheisille.  Kyselyn avulla halutaan tuoda esiin vastaajien kokemukset ja kehittää vanhuspalvelujen toimintaa.

Vastauksia saatiin runsaasti ja ne ovat apuna toiminnan kehittämistyössä. Kiitos kaikille vastanneille. Myös avoimista vastauksista on hyötyä toimintaa mietittäessä. Varsinaiset analysoinnit tullaan tekemään kussakin yksikössä erikseen henkilöstön toimesta. Tärkeää on huomioida ne asiat, jotka nyt ovat kunnossa ja säilyttää ne, sekä toisaalta löytää kehittämiskohdat. Yleisesti ottaen oman työn näkyväksi tekeminen ja asiakkaan/ omaisen osallistaminen hoidon/päivän kulun suunnitteluun on tärkeää.

Seuraavassa joitain nostoja kyselyn vastauksista palveluittain:

  • Kotihoito (asiakas): Vastaajat kokivat henkilökunnan ystävälliseksi ja avuliaaksi tai erittäin ystävälliseksi ja avuliaaksi 78%. 70% koki saavansa laadukkaita kotihoidon palveluita (26% ei osannut sanoa). 56% vastaajista ei tiennyt, kuka on hänen omahoitajansa. Eniten hajontaa oli kysymyksessä ”Haluaisitteko enemmän ulkoilua kotihoidon toimesta?” (kyllä 26%, en osaa sanoa 39% ja en 35%). Hajontaa oli myös kohdassa ”Miten hyvin henkilökunta tiedottaa Teille palveluissanne tapahtuvista muutoksista?” (erittäin hyvin 13% , hyvin 44% , kohtalaisesti 30% , huonosti 10% ja erittäin huonosti 3%). Koronatilanteen ei katsottu vaikuttaneen hoidon laatuun negatiivisesti (ei 71% ja kyllä 3%).
  • Päivätoiminta (omainen): Päivätoiminnan sulkemisesta tiedotettiin selkeästi ja perustelut olivat omaisten mielestä ymmärrettäviä (100%). Yhteydenpito oli sulkutilan aikana kysymykseen vastanneiden mielestä myös riittävää (83%). Vastaajat kokivat, ettei heidän läheisellään ollut riittävästi sosiaalisia kontakteja sulkutoimien aikana (66%) ja 42% vastaajista koki, että sulkutoimet aiheuttivat heidän läheisissään yksinäisyyttä ja masennusta. Vastausten perusteella 83% asiakkaista tulee mielellään päivätoimintaan ja vastaajista 70% on tyytyväisiä päivätoiminnan sisältöön. Internetin käyttö/etäpalvelut eivät tämän vastaajaryhmän mielestä sovellu käytettäväksi tällä hetkellä (internetiä ei ole käytössä tai sitä ei haluta/osata käyttää).
  • Kotiutustiimi (asiakas): 93% vastaajista piti kotiutustiimin henkilöstöä erittäin ystävällisenä ja ammattitaitoisena tai ystävällisenä ja ammattitaitoisena ja heillä koettiin olevan riittävästi aikaa asiakkaille. Vastaajien mielestä sovitut aikataulut pitävät paikkansa ja henkilökunta tiedottaa hyvin palveluissa tapahtuvista muutoksista. Eniten hajontaa oli kohdassa ”Miten koette kuntoutuneenne Kotiutustiimin jakson aikana” (erittäin hyvin 39%, hyvin 38%, kohtalaisesti 15% ja huonosti 8%). Koronatilanteen ei katsottu vaikuttaneen hoidon/palvelun laatuun negatiivisesti (ei 79% ja en osaa sanoa 21%).

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980 edellyttää kuntien keräävän säännöllisesti palautetta palveluita käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä henkilöstöltä.

Asiakaspalautteet

Rauman kaupungin vanhuspalvelut kerää jatkuvasti asiakaspalautteita toimintamme kehittämiseksi. Palautteen voi jättää vanhuspalvelujen yksiköihin tai lähettää postitse osoiteeseen Rauman sosiaali- ja terveystoimiala, Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma. Palautelomakkeen voit tulostaa sivun oikeasta laidasta tai voit halutessasi hyödyntää kaupungin sähköistä palautepalvelua.

Asiakasturvallisuusasia tiedoksi

Huijauksen uhriksi voi joutua kuka tahansa, varsinkin iäkkäämmillä ihmisillä on erityinen riski joutua huijausyrityksen kohteeksi. Esimerkiksi jonkin toimintakykyä alentavan sairauden, kuten muistisairauden vuoksi ikäihmiset voivat olla erityisen alttiita vaikuttamiselle. Kilpailu- ja kuluttajaviraston nettisivuilta (kkv.fi) löytyy neuvoja ja ohjeita.

Tule meille töihin!

Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan hoitotyön henkilöstöpalvelut etsii aktiivisia ja motivoituneita lähi- ja sairaanhoitajia sijaisuuksiin ja keikkatyöhön.

Lisätietoa rekrytoinneista

Onerva Hoivaviestintä

Onerva on kotihoitoon ja palveluasumiseen tarkoitettu sähköinen tietoturvallinen viestintäpalvelu, joka on luettavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Onervasta näkee lähimmäisen arjen kuulumiset ja asiointiin liittyvät asiat. Sen avulla voi nopeasti ja vaivattomasti viestiä hoitajien kanssa. Se on WhatsApp-sovelluksen kaltainen ”viestivihko”, jonka avulla hoitajat, omaiset ja mahdollisesti myös asiakas pitävät yhteyttä toisiinsa. Onerva hoivaviestipalvelu on asiakkaille ilmaista.

Käyttöä varten tarvitaan vain internet-selain eli älypuhelin, tabletti tai tietokone. Asiakkaan tulee antaa suostumus tietojen jakamiseen.

Suostumus annetaan suostumuslomakkeella. Onerva-suostumuslomakkeen (onervahoiva.fi) voi tulostaa itse, osoitteesta www.onervahoiva.fi tai pyytää sitä yksikön hoitajilta. Jokaiselle suostumuslomakkeelle tulostuu oma QR-koodinsa, joka tulee ottaa talteen ennen lomakkeen palautusta (joko kopioimalla lomake tai ottamalla siitä valokuvan). Täytetty Onerva suostumuslomake toimitetaan hoitajille. Hoivayksikkö toimittaa tunnukset asiakkaalle suostumuslomakkeen saatuaan. Ensimmäisen kerran kirjautuessa tarvitaan lomakkeen QR-koodia.

Tutustu kokemuksiin Onerva-omaisviestinnästä

Onerva hoivaviestintä on käytössä kaikissa Rauman kaupungin tehostetun palveluasumien yksiköissä, kaikilla kotihoidon alueilla sekä Marttilanmäen lyhtyaikaishoidossa

Onervatuen yhteystiedot mahdollisia ongelmatilanteita varten tuki@onervahoiva.fi ja puhelinnumero 050 326 4989.