1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kotiin annettavien palvelujen arviointi

Kotiin annettavien palveluiden piiriin tuleminen edellyttää palvelutarpeen arviointia.

Palveluja voidaan myöntää, jos asiakkaan toimintakyky on selkeästi alentunut ja hän tarvitsee apua päivittäisissä perustoiminnoissa, joita ovat ruokailu, hygienian hoito, WC-käynnit, pukeutuminen ja muu perushoito sekä lääkehoidon toteutus. Kotiin tuotavilla palveluilla tuetaan asiakkaan itsenäistä selviytymistä kotona, neuvonnan, ohjauksen, hoivan ja hoidon sekä kuntouttavan työotteen avulla.

Arviointikäynnillä kartoitetaan asiakkaan toimintakyky, voimavarat, asuinolosuhteet, sairaudet, sosiaalinen verkosto ja sosiaalietuudet. Arvioinnissa apuna käytetään toimintakykymittareita muun muassa Rava ja MMSE. Lisäksi kartoitetaan asiakkaan omaisten, lähipiirin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin osallistumismahdollisuudet.