1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettua lakia sovelletaan sellaisiin yksityisiin sosiaalipalveluihin, joita palvelujentuottaja antaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla, jollei lailla toisin säädetä.

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus sosiaalipalvelujen tuottamisesta (avi.fi) sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Se tulee olla tehtynä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista. Ilmoitus osoitetaan ikääntyneiden palvelujen osalta ikääntyneiden palvelujen johtaja Riina Luukiselle ja sosiaali- ja vammaispalvelujen osalta sosiaalipalvelujen johtaja Saila Hohtarille sekä lähetetään os. Rauman sosiaali- ja terveystoimiala, PL 283, 26101 Rauma.

Ilmoitustenvaraisia sosiaalihuollon palveluja ovat muun muassa:

 • eri asiakasryhmien kotipalvelu ja tukipalvelut
 • erityyppiset päivä- ja työtoiminnat
 • ei-ympärivuorokautiset asumispalvelut
 • muut sosiaalihuollon avopalvelut

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun asetuksen mukaisesti toiminnan aloittamisesta tehtyyn ilmoitukseen on liitettävä soveltuvin osin seuraavat liitteet:

 • jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta, yhteisön tai säätiön säännöistä taikka muu vastaava selvitys
 • kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta
 • toimintasuunnitelma
 • jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta
 • jäljennös henkilötietolain mukaisesta rekisteriselosteesta
 • omavalvontasuunnitelma
 • Mikäli palvelujen tuottajan toimintaan liittyy kunnan alueella työskentely lasten kanssa ilman huoltajan läsnäoloa, toiminnan vastuuhenkilön rikosrekisteriote on esitettävä kunnan edustajalle kunnan kanssa järjestettävässä tapaamisessa.

Toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä yllä luetelluista liitteistä liitteet, jotka kuvaavat toiminnan muutosta.

1. Ilmoituksenvaraiset rekisteröitävät palvelut

Ilmoitus tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua toiminnan aloittamisajankohtaa kunnan toimielimelle (ikääntyneiden palvelujen johtaja Riina Luukinen tai sosiaalipalvelujen johtaja Saila Hohtari), joka tarkastaa lomakkeen tiedot.  Kunnan toimielin liittää ilmoitukseen oman lausuntonsa, josta tulee ilmetä perusteltu arvio siitä, täyttääkö ilmoituksenvarainen palvelutoiminta yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa säädetyt vaatimukset. Kunta lähettää ilmoituksen liitteineen ja lausuntoineen aluehallintovirastoon Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajien rekisteriin (Valveri) rekisteriin merkitsemistä varten. Aluehallintovirasto tekee päätöksen ilmoituksenvaraisen toiminnan merkitsemisestä Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujenantajien rekisteriin (Valveri) vietäväksi. Ilmoituksenvaraisen palvelun rekisteröivä viranomainen on siis kunkin alueen aluehallintovirasto.

2. Ilmoituksenvaraiset ei-rekisteröitävät palvelut

Ilmoituksenvaraiset, ei-rekisteröitävät palvelut ovat kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja. Niitä ovat muun muassa ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kuljetus-, saattaja- ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut sekä muut palvelut, joita asiakas voi tarvita suoriutuakseen päivittäiseen elämäänsä kuuluvista toimista (esimerkiksi niin sanotut kauppakassipalvelut). Kotipalveluihin kuuluvista tukipalveluista ja niihin rinnastettavista palveluista on tehtävä kirjallinen ilmoitus  sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Se tulee olla tehtynä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista.

Kunnan toimielin tekee ei-rekisteröitävistä kotipalvelun tukipalvelusta tai muusta palvelusta hallintopäätöksen siitä, onko kyseessä sosiaalihuoltolain mukainen palvelu. Näin asia tulee riittävästi dokumentoiduksi, mikä helpottaa muun muassa palvelujen arvonlisäverokohtelun arvioimista. Lisäksi hallintopäätöksen tekeminen varmistaa palvelujen tuottajan oikeusturvaa, sillä päätökseen voi tarvittaessa hakea muutosta hallinto-oikeudelta.

Näitä palveluntuottajien tietoja ei toimiteta eikä talleteta Yksityisten palvelujen antajien rekisteriin Aviin. Näistä yksityisiä sosiaalipalveluja koskevista ilmoituksista, joita ei merkitä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin, muodostuu kunnan sosiaaliviranomaisen ylläpitämä henkilörekisteri.

Arvonlisäverottomuus

Verohallinnon sosiaalipalvelujen arvonlisäverotuksesta annetun ohjeen  mukaan palvelujen arvonlisäveroton myynti edellyttää muun muassa sitä, että palvelujen tuottaja on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin (ilmoituksenvaraiset, rekisteröitävät palvelut) tai hän on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen kuntaan (ilmoituksenvaraiset, ei rekisteröitävät palvelut).

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen (ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja saattajapalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut) myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaalihuoltopalveluina. Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten hyväksymää ja valvomaa.

Lisätietoja Verohallinnon sivuilta.