Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tupakointi on kielletty

  • perhepäivähoidon sisätiloissa perhepäivähoidon aikana
  • päiväkotien sisätiloissa ja ulkoalueilla
  • lastensuojelulain tai mielenterveyslain nojalla hoitoa antavien laitosten alle 18-vuotiaille tarkoitetuissa sisätiloissa ja heille tarkoitetuilla ulkoalueilla
  • perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja niiden käytössä olevilla ulkoalueilla
  • virastojen ja viranomaisten sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatuissa sisätiloissa
  • sisätiloissa järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa
  • työyhteisöjen yhteisissä ja yleisissä sekä asiakkaille tarkoitetuissa sisätiloissa, ellei toisin ole säädetty
  • yleisten kulkuneuvojen sisätiloissa
  • asunto-osakeyhtiön tai muun asuinyhteisön asuinkiinteistöjen yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa
  • ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa ja katsomoissa sekä muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan

Ravitsemisliikkeissä tupakointi on sallittua ainoastaan silloin, jos ravitsemisliikkeeseen on rakennettu erillinen tupakointitila. Tupakointitilassa ei saa olla tarjoilua.

Terveysvalvonta valvoo tupakointikieltojen ja –rajoitusten noudattamista. Terveysvalvonta ottaa vastaan ilmoituksia paikoista, joissa tupakointikieltoja tai –rajoituksia on rikottu.

Tupakkalain mukainen tupakointikielto asuinyhteisöihin

Kunnan viranomainen voi määrätä tupakointikiellon, jos savua saattaa kulkeutua rakenteiden ja muiden olosuhteiden vuoksi esimerkiksi parvekkeelta toiselle. Savun kulkeutuminen riittää kiellon määräämiseen, eikä terveyshaittaa tarvitse osoittaa toisin kuin terveydensuojelulain mukaisessa menettelyssä.

Kieltoa eivät voi hakea yksittäiset asukkaat, vaan se kuuluu taloyhtiölle. Tupakointikiellon hakemisesta päätetään joko ylimääräisessä tai varsinaisessa yhtiökokouksessa. Päättämiseen riittää asunto-osakeyhtiölain pääsäännön mukaisesti yksinkertainen enemmistö.

Kiellon kohteena olevan huoneiston haltijalle tulee antaa mahdollisuus tulla kuulluksi ja lisäksi tulee selvittää, onko teknisesti mahdollista estää tupakansavun kulkeutuminen.

Tupakointikielto määrätään hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Asuinhuoneiston sisätilaan tupakointikielto voidaan määrätä vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran sivuilla on ohjeita ja linkkejä hakemuksen tekemiseen:

http://www.valvira.fi/tupakka/tupakointikiellot_ja_-rajoitukset/asuntoyhteisot

Rauman kaupungin Terveysvalvonta laskuttaa tupakointikieltojen käsittelystä taksansa mukaisesti viranomaisen käyttämän ajan mukaan.