Tietoa Rauman Vedestä

Talousveden laatu

Talousveden laadun tiedottaminen on muuttunut vuoden 2023 alusta voimaan tulleiden laki- ja asetusmuutosten myötä, ja tiedottaminen on siirtynyt vesi.fi-sivustolle.

Rauman Veden tunnusluvut vesi.fi-palvelussa

Talousveden laboratoriotutkimusten tulokset löytyvät kootusti myös alla olevista taulukoista.

Rauman Vesi verkostovesi 2022 (pdf)

Rauman Vesi verkostovesi 2023 (pdf)

Tonttijohdon vastuurajat

Rauman Veden ja kiinteistön omistajan välinen vastuujako asemakaavoitetulla alueella on esitetty liitteen piirroksessa.

Tonttijohdon käsite

Toimintakertomukset

Toimintakertomus 2022

Vuosiyhteenvetoraportti 2021

Toimintakertomus 2021

Vuosiyhteenvetoraportti 2020

Toimintakertomus 2020

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Rauman kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteena on selvittää kaupungin vesihuollon nykytila, kehittämistarpeet ja esittää kehittämisratkaisut.

Kehittämissuunnitelma (2010)
Liite 1
Liite 2
Yleiskartta

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue Raumalla -kartta
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue Lapissa -kartta

Riskien arviointi

Rauman Vesi, liikelaitos on arvioinut talousveden tuotannon ja jakelun riskit. Viimeisin riskien arvioinnin päivitys on tehty vuonna 2018. Riskit on arvioitu Water Safety Plan (WSP) –menetelmän mukaisesti. WSP pohjautuu Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelemaan malliin.

WSP:tä laatinut työryhmä kävi läpi Rauman Veden vedentuotantoketjun valuma-alueelta vesimittariin asti sekä arvioi sen toimivuutta ja haavoittuvuutta. WSP-työkalun avulla vedentuotantoketjusta tunnistettiin ja kuvattiin vaarat ja arvioitiin niihin liittyvät riskit: kuinka todennäköistä vaaran ilmeneminen on sekä kuinka vakavia seurauksia vahingosta voi aiheutua. Näin saatiin jokaiselle riskille riskiluokka:

  • L = alhainen riski
  • M = keskitason riski
  • H = kriittinen riski)

Riskiarviointi hyväksyttiin 27.10.2020 ja Rauman Vesi arvioi riskiarviointia uudelleen vuosittain.